150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este – Lipit – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)

Câu 1: Hợp chất este là

A. CH3CH2Cl. B. HCOOC6H5 .
C. CH3CH2NO3. D. C2H5COOH .
Hiển thị đáp án
Nhóm chức của este là – COOR ( R là gốc hiđrocacbon ) → HCOOC6H5 là este

→ Đáp án B

Câu 2: Chất không phải là este là

A. HCOOCH = CH2. B. HCOOCH3 .
C. CH3COOH. D. CH3COOCH3 .
Hiển thị đáp án
Nhóm chức của este là – COOR ( R là gốc hiđrocacbon ) → HCOOCH = CH2, HCOOCH3, CH3COOCH3 đều là este → Loại đáp án A, B, D
→ CH3COOH không là este

→ Đáp án C

Câu 3: Chất không phải là este là

A. HCOOC2H5. B. C2H5CHO .

C. CH3COOCH = CH2.             D. 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hiển thị đáp án
HCOOC2H5 và CH3COOCH = CH2 là este đơn chức → Loại đáp án A, C

150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
là este 2 chức → Loại đáp án D

C2H5CHO là anđêhit → C2H5CHO không phải là este

→ Đáp án B

Câu 4: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO ( n ≥ 1 ). B. CnH2nO2 ( n ≥ 1 ) .
C. CnH2nO2 ( n ≥ 2 ). D. CnH2nO3 ( n ≥ 2 ) .
Hiển thị đáp án
Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 ( n ≥ 2 )

→ Đáp án C

Câu 5: Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là

A. 1. B. 2 .
C. 3. D. 0 .
Hiển thị đáp án
Este no, đơn chức, mạch hở ( CnH2nO2 ) có k = 1
→ có 1 link π ( trong nhóm – COO – )

→ Đáp án A

Câu 6: Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là

A. 1. B. 2 .
C. 3. D. 4 .
Hiển thị đáp án
C3H6O2 có k = 1 → este no, đơn chức, mạch hở→ Các đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là
1. HCOOCH2CH3 2. CH3COOCH3
→ Có 2 đồng phân este

→ Đáp án B

Câu 7: Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số este mạch hở là

A. 4. B. 3 .
C. 5. D. 6 .
Hiển thị đáp án
C4H6O2 có k = 2 → este không no, có chứa link đôi C = C, đơn chức, mạch hở
→ Các đồng phân este mạch hở của C4H6O2 là
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
→ Có 5 đồng phân este

→ Đáp án C

Câu 8: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của X là

A. 2. B. 3 .
C. 4. D. 5 .
Hiển thị đáp án
Este no, đơn chức, mạch hở ( CnH2nO2 ) có
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
→ Công thức phân tử của este X là C4H8O2
→ Các công thức cấu trúc của este X là
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
→ Có 4 công thức cấu trúc

→ Đáp án C

Câu 9: Số đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C8H8O2 là

A. 9. B. 8 .
C. 7. D. 6 .
Hiển thị đáp án
C8H8O2 có k = 5
→ Các đồng phân là este, có chứa vòng benzen ( gồm 1 vòng và 3 link π ), có công thức phân tử là C8H8O2 là
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
→ Có 6 đồng phân

→ Đáp án D

Câu 10: Este của glixerol với axit cacboxylic (RCOOH) được một số học sinh viết như sau:

( 1 ) ( RCOO ) 3C3 H5 ( 2 ) ( RCOO ) 2C3 H5 ( OH )
( 3 ) RCOOC3H5 ( OH ) 2 ( 4 ) ( ROOC ) 2C3 H5 ( OH )
( 5 ) C3H5 ( COOR ) 3 .
Công thức đã viết đúng là
A. ( 1 ), ( 4 ). B. ( 5 ) .
C. ( 1 ), ( 5 ), ( 4 ). D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) .
Hiển thị đáp án
Este của glixerol với axit cacboxylic ( RCOOH ) có dạng ( RCOO ) nC3H5 ( OH ) 3 – n
→ Vậy những este đó hoàn toàn có thể là RCOOC3H5 ( OH ) 2 ; ( RCOO ) 2C3 H5 ( OH ) ; ( RCOO ) 3C3 H5
→ Các công thức viết đúng là ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )

→ Đáp án D

Câu 11: Công thức phân tử nào sau đây không thể của este.

Tham Khảo Thêm:  HỆ THỐNG CÔNG THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. C4H8O2. B. C4H10O2 .
C. C2H4O2. D. C4H6O2 .
Hiển thị đáp án
este có dạng : CnH2n + 2-2 kO2 ( k ≥ 1 )

→ Đáp án B

Câu 12: Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do chứa

A. đa phần gốc axit béo không no
B. glixerol trong phân tử
C. đa phần gốc axit béo no .
D. gốc axit béo .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 13: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ?

A. Hidro hóa a xit béo .
B. Đehidro hóa chất béo lỏng .
C. Hidro hóa chất béo lỏng .
D. Xà phòng hóa chất béo lỏng .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 14: Chọn phát biểu đúng?Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là trieste của glixerol với axit .
B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ .
C. Chất béo là trieste của glixe rol với axit béo
D. Chất béo là trieste của ancol với a xit béo .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 15: Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước B. Hidro hóa .
C. Đề hiđro hóa D. Xà phòng hóa .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án B

Câu 16: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm .
B. Đun nóng glixerol với những axit béo .
C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiề m .
D. Cả A, C đều đúng .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 17: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A. Phản ứng trung hòa B. Phản ứng ngưng tụ .
C. Phản ứng este hóa. D. Phản ứng phối hợp .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 18: Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?

A. HCOOCH = CHCH3 B. CH3COOCH = CH2 .
C. HCOOC ( CH3 ) = CH2 D. CH2 = CHCOOCH3 .
Hiển thị đáp án
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Câu 19: Este etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5 .
C. HCOOCH = CH2. D. HCOOCH3 .
Hiển thị đáp án
Etyl : CH3CH2 –
Fomat : HCOO –
→ Este etyl fomat có công thức là HCOOC2H5

→ Đáp án B

Câu 20: Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH = CH2. B. CH3COOCH3 .
C. CH2 = CHCOOCH3. D. HCOOCH3 .
Hiển thị đáp án
axetat : CH3COO –
vinyl : CH2 = CH –
→ Este vinyl axetat có công thức là CH3COOCH = CH2

→ Đáp án A

Câu 21: Công thức hóa học của metyl axetat là

A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5 .
C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3 .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 22: Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là

A. Metyl acrylat.              B. Metyl metacrylat.

C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic .
Hiển thị đáp án
CH3OH : ancol metylic
CH2 = C ( CH3 ) COOH : axit metacrylat
→ CH2 = C ( CH3 ) COOCH3 : metyl metacrylic

→ Đáp án B

Câu 23: Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5- : phenyl). Tên gọi của X là:

A. metyl benzoat. B. phenyl axetat .
C. benzyl axetat D. phenyl axetic .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án C

Câu 24: Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây biểu thị một chất béo?

A. ( C17H35COO ) 3C3 H5. B. CH3COOC2H5 .
C. C3H5COOC2H5. D. ( CH3COO ) 3C3 H5 .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án A

Câu 25: Công thức của triolein là:

A. ( CH3 [ CH2 ] 16COO ) 3C3 H5 .
B. ( CH3 [ CH2 ] 7CH = CH [ CH2 ] 5COO ) 3C3 H5 .
C. ( CH3 [ CH2 ] 7CH = CH [ CH2 ] 7COO ) 3C3 H5 .
D. ( CH3 [ CH2 ] 14COO ) 3C3 H5 .
Hiển thị đáp án

Tham Khảo Thêm:  Làng Giang Quế Võ Bắc Ninh, Top 14+ Cầu Làng Giang Bắc Ninh Mới Nhất 2022

→ Đáp án C

Câu 26: Chất X có công thức phân tử là C4H8O2 là este có phản ứng tráng gương. Gọi tên các công thức cấu tạo của X.

A. Propyl fomat, metyl acrylat .
B. Metyl metacrylat, isopropyl fomat .
C. Metyl metacrylic, isopropyl fomat .
D. Isopropyl fomat, propyl fomat .
Hiển thị đáp án
C4H8O2 có → este no đơn chức, mạch hở .

Những chất chứa nhóm chức
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
thì có phản ứng tráng gương

X có phản ứng tráng gương → X là este của axit fomic → X có dạng HCOOR ( R là gốc hiđrocacbon )
→ Các công thức cấu trúc của X là
1. HCOOCH2CH2CH3 : propyl fomat
2. HCOOCH ( CH3 ) 2 : isopropyl fomat

→ Đáp án D

Câu 27: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3 .
C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3
Hiển thị đáp án

→ Đáp án A

Câu 28: khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A. Axit a xetic và ancol vinylic .
B. Axit axet ic và anđehit axetic
C. A xit axet ic và ancol etylic .
D. Axit axetic và ancol vinylic .
Hiển thị đáp án
vinyl axetat : CH3COOCH = CH2
CH3COOCH = CH2 + H2O ⇆ CH3COOH + CH3CHO

→ Đáp án B

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A. Có CTPT C2H4O2 .
B. Là đồng đẳng của axit axetic .
C. Là đồng phân của axit axetic .
D. Là hợp chất este .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án B

Câu 30: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là

A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5 .
C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3
Hiển thị đáp án
Este C4H8O2 khi thủy phân trong thiên nhiên và môi trường axit thu được ancol etylic
→ Este C4H8O2 có CTCT : CH3COOC2H5
PT thủy phân : CH3COOC2H5 + H2O ⇆ CH3COOH + C2H5OH .

→ Đáp án B

Câu 31: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

A. 3. B. 4 .
C. 5. D. 6 .
Hiển thị đáp án
Kí hiệu CH3COOH là 1, HCOOH là 2
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án D

Câu 32: Để phân biệt các este riêng biệt: vinyl axetat, etyl fomiat, metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng
B. Dùng dung dịch Br2, dung dịch NaOH, dùng Ag2O / NH3
C. Dùng Ag2O / NH3, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng
D. Tất cả đều đúng .
Hiển thị đáp án
vinyl axetat ( CH3COOCH = CH2 ), etyl fomiat ( HCOOC2H5 ), metyl acrylat ( CH2 = CH-COOCH3 )
+ ) Dung dịch Br2 → chỉ có etyl fomiat không phản ứng
+ ) Dung dịch NaOH
CH3COOCH = CH2 + NaOH → CH3CHO + CH3COONa .
CH2 = CH-COOCH3 + NaOH → CH2 = CH-COONa + CH3OH .
+ ) Ag2O / NH3
CH3CHO có phản ứng tráng bạc .

→ Đáp án B

Câu 33: Trong phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận tạo este khi

A. cho dư rượu etylic hoặc dư axit axet ic .
B. dùng H2SO4 đặc để hút nước
C. chưng cất ngay để lấy este ra .
D. cả 3 giải pháp A, B, C .
Hiển thị đáp án

→ Đáp án D

Câu 34: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A. CH3COO-CH = CH2. B. HCOO-CH2-CH = CH2 .
C. CH3-CH = CH-OCOH. D. CH2 = CH-COOCH3 .
Hiển thị đáp án
C4H6O2 có k = 2 → C4H6O2 là este có chứa 1 link π trong gốc hidrocacbon → Este đó : CH3-CH = CH-OCOH
CH3-CH = CH-OCOH + H2O ⇆ HCOOH + CH3CH2CHO
HCOOH và CH3CH2CHO đều có PƯ tráng gương .

Tham Khảo Thêm:  Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào thực vật

→ Đáp án C

Câu 35: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic {HOOC-(CH2)4-COOH} với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A. CH3OH.             B. C2H5OH.

C. C3H5OH.             D. Cả A, B.

A. CHOH. B. COH. C. COH. D. Cả A, B .A. CH3OH. B. C2H5OH .
C. C3H5OH. D. Cả A, B .
Hiển thị đáp án
X : CH3OH hoặc C2H5OH
HOOC – ( CH2 ) 4 – COOH + 2CH3 OH ⇆ CH3OCO – ( CH2 ) 4 – COOCH3 ( Y1 ) + 2H2 O
HOOC – ( CH2 ) 4 – COOH + C2H5OH ⇆ HOOC – ( CH2 ) 4 – COOC2H5 ( Y1 ) + 2H2 O

→ Đáp án D

Câu 36: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X.

A. HCOOH. B. CH3COOH .
C. CH2 = CH-COOH. D. CH3CH2COOH .
Hiển thị đáp án
C6H8O6 có k = 2 → C6H8O6 là este 3 chức, no, không có link  trong gốc hidrocacbon → X là HCOOH
C3H5 ( OH ) 2 + HCOOH ⇆ C3H5 ( OCOH ) 3 + H2O .

→ Đáp án A

Câu 37: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A. HCOOR
B. R-COO-CH = CH-R ’
C. R-COO-C ( R ) = CH2
D. Đáp án khác .
Hiển thị đáp án
Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit
→ X có dạng RCOOCH = CH – R ’ ( R, R ’ hoàn toàn có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon )
PT tổng quát : RCOOCH = CH – R ’ + NaOH – to → RCOONa + R’CH 2CHO .

→ Đáp án B

Câu 38: Khi đun nóng chất hữu cơ X với NaOH thu được etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X.

A. CH3COOCH2-CH2OH
B. ( CH3COO ) 2CH – CH3
C. CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3
D. Cả A và C .
Hiển thị đáp án
CH3COOCH2-CH2OH + NaOH – to → CH3COONa ( natri axetat ) + HO-CH2-CH2-OH ( etilenglicol )

→ Đáp án A

Câu 39: Cho a xit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ?

A. 1. B. 2 .
C. 3. D. 4 .
Hiển thị đáp án
Có 3 este hoàn toàn có thể tạo thành là C2H5OOC-CH2-CH ( CH3 ) – COOC2H5 ; HOOC-CH2-CH ( CH3 ) – COOC2H5 ; C2H5OOC-CH2-CH ( CH3 ) – COOH .

→ Đáp án C

Câu 40: So với các axit, ancol phân tử có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước

A. thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều .
B. thấp hơn do giữa những phân tử este không sống sót link hiđro .
C. cao hơn do giữa những phân tử este có link hiđro bền vững và kiên cố .
D. cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều .
Hiển thị đáp án
So với những axit, ancol phân tử có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn hẳn là do este không tạo được link hiđro giữa những phân tử este với nhau và năng lực tạo link hiđro giữa những phân tử este với những phân tử nước rất kém ( SGK lớp 12 cơ bản – trang 4, 5 )

→ Đáp án B

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

este-lipit.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *