Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Toán lớp 4 tính giá trị của từ là một thử thách đòi hỏi học sinh vận dụng nhiều kỹ năng, kiến ​​thức về nhân, chia, cộng, trừ để quản lý các con số.

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của từ hôm nay chúng ta họ sẽ ôn lại những thông tin cần nhớ và các dạng bài tập để học sinh làm.

1. Giới thiệu về giáo dục giá trị của lời nói

1.1. Ví dụ 1: Tính giá trị của dãy số sau: 2747 + 174951

Đặt số đếm thành đếm có:

Một ví dụ về giá trị từ

Đếm theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

 • 1 cộng 7 và 8, viết 8
 • 5 cộng 4 và 9, viết 9
 • 9 cộng 7 được 16, viết 6 nhớ 1
 • 2 cộng 4 và 6 cộng 1 và 7, viết 7
 • Xuống 17 đến 177696

Do đó giá trị của từ 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính các từ sau: 15 x 7 + 45 – 19

Để thực hiện các phép tính theo quy luật nhân chia trước, cộng trừ sau:
15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131
Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính giá trị của từ

a) Trong chữ nếu có phép nhân chia hoặc phép trừ cộng ta thử với các số từ trái sang phải.

 • Nếu trong văn bản có phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta đặt phép nhân/chia trước, cộng/trừ sau.
 • Nếu trong văn bản có dấu ngoặc, ta đọc trong ngoặc trước, đọc ngoài ngoặc sau.

b) Hoàn thành từ bằng cách bổ sung

 • Ghép các từ trong đoạn văn đã cho thành các nhóm có số tròn chục/trăm/nghìn.
 • Sử dụng phương trình gộp: Khi các điều khoản của một loại tiền tệ được thay đổi, loại tiền tệ đó sẽ không thay đổi.
 • Công thức chung: a + b + c = a + c + b = c + a + b
Tham Khảo Thêm:  Vòng Xoay Cổng 11, Phước Tân, Tp, Vòng Xoay Cổng 11, Biên Hòa, Đồng Nai

3. Bài tập sử dụng cây biểu thức

3.1. Tập thể dục

Bài 1: Tính giá trị văn bản

a) 16 + 4748 + 142 – 183
b) 472819 + 174 – 19 x 98
c) 5647 – 18 + 1874 : 2
d) 87 x 192 – 216: 6

Bài 2: Đọc giá trị từ một cách tốt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9
b) 261 + 192 – 11 + 8
c) 915 + 832 – 45 + 48
đ) 1845 – 492 – 45 – 92

bài 3: Tìm Y mà bạn biết:

a) yx 5 = 1948 + 247
b) y: 3 = 190 – 90
c) y – 8357 = 3829 x 2
d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính giá trị của phép tính này:

a) 1245 + 2837
b) 2019 + 194857
c) 198475-28734
d) 987643-2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít xăng, biết rằng ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu lít xăng.

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An nhiều gấp 7 lần của Tú. An cho Hùng 24 viên thuốc Hỏi 3 bạn có bao nhiêu ô vuông?

Bài 7: Cho dãy số: 1, 5, 9, 13, …, 65, 69

a) Đếm số từ trong một hàng.
b) Đếm tổng các số liên tiếp.

3.2. Trả lời

Bài 1:

Thực hiện theo các quy tắc nhân, chia, cộng và trừ. Chúng ta có :
a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723
b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131
c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566
d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Tham Khảo Thêm:  Bật Mí Cách Gõ Bàn Phím Nhanh Không Phải Ai, Luyện Tập Gõ 10 Ngón Giúp Tăng Tốc Đánh Máy

Bài 2:

Theo quy tắc cộng trừ nhân chia ta có:
a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
d) 1845 – 492 – 45 – 8 = ( 1845 – 45 ) – ( ​​492 + 8 ) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) yx 5 = 1948 + 247
y x 5 = 2195
y = 2195:5
y = 439
b) y: 3 = 190 – 90
y: 3 = 100
y = 100×3
y = 300
c) y – 8357 = 3829 x 2
y – 8357 = 7658
y = 7658 + 8357
y = 16015
d) y x 8 = 182 x 4
y x 8 = 728
y = 728:8
y = 91

bài 4:

Đặt số đếm và đếm, các số khớp nhau. Làm phép toán từ phải sang trái. Chúng ta có :

Tính giá trị của biểu thức a

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Tính giá trị của biểu thức b

 • 7 cộng 9 được 16, viết 6 nhớ 1
 • 5 cộng 1 và 6 thêm 1 được 7, viết 7
 • 8 cộng 0 và 8, viết 8
 • 4 cộng 2 và 6, viết 6
 • Tải xuống 19 để làm việc 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính giá trị của biểu thức c

 • 5 trừ 4 bằng 1, viết 1
 • 7 trừ 3 và 4, viết 4
 • 4 không trừ được 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1
 • Mượn 1 lấy 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1
 • 2 cộng 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6
 • 1 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

Tính giá trị của biểu thức d

 • 3 trừ 2 bằng 1, viết 1
 • 4 trừ 3 bằng 1, viết 1
 • 6 không trừ 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1
 • 2 cộng 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4
 • Xuống 98 giếng: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Số lít xăng bán ra mỗi ngày là:
(5124 – 124) : 2 = 5000: 2 = 2500 (lít dầu)
Ngày đầu tiên bán hàng tốt hơn ngày thứ hai:
2500 + 124 = 2624 (lít nhiên liệu)
Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số viên bi An là:
76 x 7 = 532 (ô vuông)
Tổng số viên bi của ba bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp Công thức Toán lớp 11 chi tiết, đầy đủ cả năm | Công thức giải nhanh Toán 11 Đại số, Hình học

Bài 7:

a) Cách đếm số chữ trong dãy là:
Số từ = (Lần cuối – lần đầu): d + 1
(d là khoảng cách giữa hai từ liên tiếp)
Theo đề bài ta có số hạng là: ( 69 – 1 ) : 4 + 1 = 18
Vậy danh sách trên có 18 từ
b) Đếm số:
Tổng cộng = [ ( số đầu + số cuối ) x Số lượng số hạng ] : 2
Theo đề bài ta có tổng các số trên là: [ ( 69 + 1 ) x 18 ] 2 = 630
Vậy tổng số từ trên là 630

4. Trò chơi học toán lớp 4 đếm như tả (có đáp án)

4.1. Tập thể dục

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau

a) 164×6:3
b) 7685 + 953 + 747 – 85
c) 584 x 14 x 5
d) 9589 – 987 – 246

Bài 2: Tìm cách tốt nhất để tính toán

a) 211-111-99
b) 324 x 8 + 45 – 152
c) 525 + 917 – 198 + 320
đ) 35 x 7:5

Bài 3: Bạn biết

a) yx 15 = 7264 + 5111
b) y + 4763 = 1947 x 3
c) y: 8 = 478 – 98
d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính tổng các số hạng của dãy số.
b) Tính tổng các số sau.

4.2. Trả lời

Bài 1:

a) 328
b) 9300
c) 40880
d) 8356

Bài 2:

một) 1
b) 2485
c) 1564
d) 49

Bài 3:

a) = 825
b) y = 1078
c) y = 3040
d) y = 19794

bài 4

a) có 50 từ

b) tổng là 2500

toán lớp 4 tính giá trị của từ chúng đòi hỏi học sinh phải vận dụng nhiều kiến ​​thức và kỹ năng để giải quyết chúng.

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *