Bài tập Andehit – Xeton (Phần 1) – Học Hóa Online

⇒ File word đề thi, đáp án và lời giải chi tiết

Câu hỏi 1: Cho 6,6 gam một anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 đun nóng. Lượng Ag tạo thành phản ứng hết với axit HNO3 loãng, giải phóng 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở ptc). Công thức cấu tạo thu gọn của X

A.CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2=CHCHO

⇒ Xem giải thưởng

Câu 2: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na, hiđro hóa X thu được Y. Công thức cấu tạo thu gọn của X

A. HCHO. B. CH3CHO. C. OHC-CHO. D. CH3CH(OH)CHO
⇒ Xem giải thưởng

Câu 3: Cho 2,9g anđehit NH3 phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch thu được 21,6g Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit

A. HCHO. B. CH3CHO. C. CH2=CH-CHO. D. OHC-CHO
⇒ Xem giải thưởng

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. X và Y lần lượt là hai sản phẩm

A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CH2OH và CH3CHO
C. CH3CHO và CH3CH2OH. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Đáp án là B .

C6H12O6 → 2C2 H5OH + 2CO2
C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 5: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3 V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y duy nhất có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ). , áp lực). Ngưng tụ chất Y thu được chất Z; Cho Z phản ứng với Na tạo thành H2 có số mol bằng Z. Chất X là anđehit

A. Không no (liên kết đôi C=C), hai chức. B. Không, hai cấp độ.
C. Không, đơn thể. D. no (C=C có một liên kết đôi), đơn chức.
⇒ Xem giải thưởng

Câu 6: m gam hợp chất X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với CuO nung nóng (dư) tạo thành hợp chất rắn Z và hợp chất hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Toàn bộ Y phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng cho ra 64,8 gam Ag. giá trị m

MỘT. 7,8. b. 8.8. C. 7,4. D. 9,2
⇒ Xem giải thưởng

Câu 7: 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng thu được m gam. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc thu được 2,24 L NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở Pđktc). Công thức cho X

A. C3H7CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO
⇒ Xem giải thưởng

Câu 8: Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH còn lại). Cho toàn bộ X phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 thu được 12,96 gam Ag. CH3OH là sản lượng của phản ứng oxy hóa

Tham Khảo Thêm:  Công Ty Fdi Là Gì ? Những Điều Kiện Cần Thiết Để Trở Thành Doanh Nghiệp Fdi

A. 76,6%. b. 80,0%. C. 65,5% D. 70,4%
⇒ Xem giải thưởng

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH trong dung dịch NH3 tác dụng với Ag2O (hoặc AgNO3) dư rồi đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng Ag là

A. 21,6 gam b. 10,8 gam C. 43,2 gam D. 64,8 gam
⇒ Xem giải thưởng

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 thì số mol Ag gấp 4 lần số mol X. Công thức cho X

A. HCHO. B. (CHO) 2. C. CH3CHO. D. C2H5CHO
⇒ Xem giải thưởng

Câu 11: Cho dãy sản phẩm là: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy tinh

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3

Đáp án là D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

Câu 12: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X

A. CH3-CHOH-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH.
C. CH3-CH2-CHOH-CH3. D. CH3-CO-CH3 .

Đáp án là A MY = 58 —> Y là CH3-CO-CH3 —> X là ancol bậc 2 CH3-CHOH-CH3.

Câu 13: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 L CO2 (ở đktc). Phần trăm thể tích của H2 trong X

A. 46,15%. b. 35,00 %. C. 53,85%. D. 65,00 %
⇒ Xem giải thưởng

Câu 14: Khi cho một anđehit mạch hở X phản ứng với 0,25 mol NH3 trong dung dịch AgNO3 dư thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, làm X) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Hợp chất X có công thức ứng với công thức chung

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). B. CnH2n+1CHO (n ≥ 0)
C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2)
⇒ Xem giải thưởng

Câu 15: Hai anđehit no, đơn chức, mạch hở. Cứ 0,1 mol hợp chất X, trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X

A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H3CHO và C3H5CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO.

⇒ Xem giải thưởng

Câu 16: Hiđro hóa hoàn toàn hợp chất M gồm hai anđehit X và Y trong dãy đồng đẳng số (MX

Tham Khảo Thêm:  Sinh Năm 1981 Mệnh Gì? Tuổi Tân Dậu 1981 Tuổi Tân Dậu Sinh Năm 1981

A. HCHO và 50,56%. B. CH3CHO và 67,16%.
C. CH3CHO và 49,44%. D. HCHO và 32,44 %.
⇒ Xem giải thưởng

Câu 17: Hiđro hóa hoàn toàn m gam hợp chất X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được g hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (m + 1). Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam X (ở trạng thái ổn định) cần 17,92 lít khí O2 (đktc). giá trị m

A. 17,8. b. 24.8. C.10,5. D. 8,8
⇒ Xem giải thưởng

Câu 18: Hợp chất X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hóa hoàn toàn 0,2 mol hợp chất X bằng CuO có khối lượng m gam ở nhiệt độ thích hợp thu được hợp chất hữu cơ Y. Cho Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 54 gam Ag. giá trị m

A. 15,3. b. 13.5. C.8.1. D. 8,5
⇒ Xem giải thưởng

Câu 19: Một hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức cần vừa đủ 4,8g CuO để oxi hóa hoàn toàn 2,2g anđehit. Toàn bộ lượng anđehit trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 23,76g Ag. Hai rượu:

A. CH3OH, C2H5CH2OH. B. CH3OH, C2H5OH.
C. C2H5OH, C3H7CH2OH. D. C2H5OH, C2H5CH2OH
⇒ Xem giải thưởng

Câu 20: m gam hỗn hợp gồm edenal và propanal phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và 17,5 gam dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. giá trị m

A. 9,5 b. 10.9. C. 14,3. D. 10,2
⇒ Xem giải thưởng

Câu 21: Oxi hóa không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO đun nóng thu được hợp chất hữu cơ X. Tên của X

A. Metyl phenyl xeton. B. Metyl vinyl xeton. C. Đimetyl xeton. Đ. propan.

Đáp án là c. CH3-CHOH-CH3 + CuO —> CH3-CO-CH3 + Cu + H2O

Câu 22: Xét hợp chất M gồm một anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và một hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn Y). Đốt cháy hoàn toàn M thu được 8,96 lít CO2 và 7,2 gam H2O. hiđrocacbon Y là

A.CH4. B. C2H2. C. C3H6. D. C2H4
⇒ Xem giải thưởng

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X thu được một lượng CO2 bằng hơi nước (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi cho 0,01 mol X trong NH3 phản ứng với dung dịch AgNO3 thu được 0,04 mol Ag. X là

A. Anđehit no, mạch hở, hai chức. b. Anđehit không no, mạch hở, hai chức.
C. Anđehit axetic. Đ. Anđehit fomic.
⇒ Xem giải thưởng

Câu 24: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai?

A. Axetanđehit phản ứng được với nước brom.
B. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền.
C. Nước brom axeton không phản ứng với nước.
Đ. Anđehit fomic kết hợp với H2O tạo thành các mẫu sản phẩm không bền.

Tham Khảo Thêm:  TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ QUẦN THỂ (PHẦN 2)

Đáp án là B . HCN được thêm vào nhóm -CO- để tạo thành sản phẩm ổn định.

Câu 25: Hiđro hóa hoàn toàn 0,025 mol hợp chất X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64g cần 1,12 lít H2. Mặt khác, khi cho cùng lượng X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X

A. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. B. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO.
C. H-CHO và OHC-CH2-CHO. D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO .
⇒ Xem giải thưởng

Câu 26: Hợp chất X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89g X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 18,36g Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc) Tên của Z

A. Anđehit acrylic. B. Anđehit butyric. C. Anđehit propionic. D. Anđehit axetic.
⇒ Xem giải thưởng

Câu 27: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử có ít hơn 4 nguyên tử C), có tỉ khối hơi so với heli là 4,7. Nung nóng 2 mol X (xúc tác Ni), thu được hợp chất Y có tỉ khối hơi đối với heli là 9,4. Thu toàn bộ lượng ancol trong Y rồi cho phản ứng với Na (dư) thu được V lít H2 (dktc). Giá trị lớn nhất của V

A. 22,4. b. 13,44. C. 5,6. D. 11,2
⇒ Xem giải thưởng

Câu 28: Hiđrat hóa 5,2g axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ chất hữu cơ sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. hiệu suất của phản ứng hiđrat hóa axetilen

A. 60%. b. 80% C. 92 % D. 70%
⇒ Xem giải thưởng

Câu 29: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức thu được hợp chất X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, một ancol dư và nước. X nén toàn bộ rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 0,504 L khí H2 (đkc). 9,72g Ag ở phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn. Phần trăm khối lượng oxi hóa của ancol

A. 50,00 %. b. 62,50% C. 31,25%. D. 40,00 %
⇒ Xem giải thưởng

Câu 30: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,25 mol X chỉ cần 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2)
C. CnH2n+1CHO (n ≥ 0). D. CnH2n-1CHO (n ≥ 2)
⇒ Xem giải thưởng

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *