Cách tìm ước và bội nhanh nhất, cực hay | Toán lớp 6

Một cách nhanh chóng để tìm các tùy chọn và bội số, rất hay

A. Phương pháp giải

1. Tùy chọn và hơn thế nữa

Quảng cáo

Nếu tồn tại một số tự nhiên a chia hết cho b thì ta nói a là tích của b và b là ước của a.
Chú ý:
Tập hợp các ước của A được kí hiệu là U ( a ).
Các số 1 và a cũng là ước của a. Các ước của a (khác a) được gọi là ước thực của a.
Tập hợp các bội của b được kí hiệu là B(b).

2.Cách tìm ước và bội

Quy tắc: Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó với 0, 1, 2, …
Nhận xét : Một số a ≠ 0 có vô số bội và bội của một số có dạng:
B(a) = k. a với k ∈ N .
Quy tắc: Muốn tìm các ước của a (với a > 1), nếu a chia hết cho một số tự nhiên bất kỳ trong khoảng từ 1 đến a thì a chia hết cho số nào.
Khi đó các số đó là ước của a.

b. ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Viết tập hợp có 5 phần tử. Mỗi phần tử là bội số của 8. Sau đó, viết dạng tổng quát của các số là bội của 8.

Hướng dẫn giải:

Ta có, tập hợp có 5 phần tử là bội của 8:
B ( 8 ) = { 8, 16, 24, 64, 72 }
Do đó, dạng tổng quát của các số là bội của 8 là n = 8 k, trong đó k ∈ N .

Quảng cáo

Ví dụ 2: Tìm các số tự nhiên x có x B(3) và x

Hướng dẫn giải:

P(3) = { 0 ; 3; 6; 9; thứ mười hai; 15; 18; 21; 24; 27; 30…}
Bởi vì x Ví dụ 3: Tìm các số tự nhiên x:

MỘT. x B ( 5 ) và 20 x ≤ 40
b. x U ( 35 ) và 0 ≤ x 25
c. x 7 và x Hướng dẫn giải:

MỘT. P(5) = { 0 ; 5; mười; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …}
Vì 20 x 40 nên x { 20, 25, 30, 35, 40 }
b. U ( 35 ) = { 1 ; 5; 7; 35 }
0 Vì x ≤ 25 nên x ∈ { 1, 5, 7 }
c. x ⋮ 7 nên x ∈ B ( 7 ) = { 0 ; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; …}
Bởi vì x Ví dụ 4:

Tham Khảo Thêm:  1972 Mệnh Gì? Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tý Nam Mạng Sinh Năm 1972 Sinh Năm 1972 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì

MỘT. Tìm bội của 4 trong các số: 8 ; 14; 20; 25.
b. Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.
Viết các số ở dạng chung là bội của 4.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Bội số của 4 : 8 ; 20
Gọi A là tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30
A = { 0 ; 4; số 8; thứ mười hai; 16; 20; 24; 28 }
Dạng tổng quát của các số là bội của 4 : 4. k trong đó k là N

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Tìm các bội của 3 trong các số sau: 18, 33, 35, 40.

MỘT. 18, 33
b. 18, 35
C. 18, 40
Đ. 35, 40

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

A. 18, 33 → Đúng
b. 18, 35 → Sai vì 35 không chia hết cho 3
C. 18 sai vì 40 → 40 không chia hết cho 3
D. 35, 40 sai vì 40 không chia hết cho 3; 35 không chia hết cho 3

Câu 2: Có các số tự nhiên x thỏa mãn: x ⋮ 12 và 20 ≤ x ≤ 40:

MỘT. 12, 24
b. 24, 36
C. 12, 48
Đ. 36, 48

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Loại bỏ

Các số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện: x ⋮ 12 và 20 ≤ x ≤ 40:
x ⋮ 12 → x B ( 12 ) = { 0 ; thứ mười hai; 24; 36; 48…}
Nó là 20 x 40
Do đó x = 24 ; 36

Câu 3: Tìm tập hợp U(5)?

A. U(5 ) = { 1, 5 }
B. U ( 5 ) = { 5, 10 }

C. U(5) = {0, 5}

D. U ( 5 ) = { 0, 1 }

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

A. U ( 5 ) = { 1, 5 } đúng
B. U ( 5 ) = { 5, 10 } sai vì 10 là bội của 5
C. U ( 5 ) = { 0, 5 } sai vì 0 không chia hết số nguyên tố nào.
D. U ( 5 ) = { 0, 1 } sai vì 0 không phải là ước của một số tự nhiên.

Tham Khảo Thêm:  Cửa Hàng Lâm Music Tuyển Dụng

Câu 4: Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ?

A. a là ước của b.
B. a là bội của b.
C. b là bội số của a.
D. a là con của b.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Loại bỏ

A. a là ước của b → Sai
B. a là tích của b → đúng
C. b là tích của a → Sai
D. a là con của b. sai

Câu 5: Các bội số của 5 nhỏ hơn 20:

A. 1,5
b. 0, 5, 10, 15
C. 0, 3, 5
Đ. 3, 5, 7

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Loại bỏ

Bội số của 5 nhỏ hơn 20: 0 ; 5; mười; 15

Câu 6: Số nào sau đây chia hết cho 12?

A. 5
b. số 8
C. 12
Đ. 24

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

A. Sai vì 5 → 12 không chia hết cho 5
b. Sai vì 8 → 12 không chia hết cho 8
C. 12 → Có
D. 24 → Sai vì 12 không chia hết cho 24

Câu 7: Tìm tất cả các bội của 3 trong các số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258

A. { 4 ; 75; 124 }
b. { 18 ; 124; 258 }
C. { 75 ; 124; 258 }
Đ. { 18 ; 75; 258 }

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ dàng

A. { 4 ; 75; 124 } sai vì 4 không chia hết cho 3
b. { 18 ; 124; 258 } → Sai vì 124 không chia hết cho 3
C. { 75 ; 124; 258 } → Sai vì 124 không chia hết cho 3
Đ. { 18 ; 75; 258 } → Có

Câu 8: Tìm x là tích của 9 và x

A. x ∈ {0 ; 9; 18; 28; 35 }
B. x ∈ {0 ; 9; 18; 27; 36; 45; 54 }
C. x ∈ { 9 ; 18; 27; 36; 45; 55; 63 }
D. x ∈ { 9 ; 18; 27; 36; 45; 54; 63 }

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Loại bỏ

Tìm x là tích của 9 và x Câu 9: Tìm x trong ước của 60 và x > 20

A. x ∈ { 5 ; 15 }
B. x ∈ { 30 ; 60 }
C. x ∈ { 15 ; 20 }
D. x ∈ {20 ; 30; 60 }

Hiển thị câu trả lời

Tham Khảo Thêm:  Giải Mã Ngũ Hành Tương Quan Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc, Phân Tích Về Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc

Trả lời: Loại bỏ

Tìm x trong ước của 60 và x > 20
U (60) = { 1 ; 2; 3; 4; 5; 6; mười; thứ mười hai; 15; 20; 30; 60 }
Bất kỳ x > 20 nên x ∈ { 30 ; 60 }

Câu 10: Tìm tập hợp các bội của 6 trong các số sau: 6; 15; 24; 30; 40

A. x ∈ { 15 ; 24 }
B. x ∈ { 24 ; 30 }
C. x ∈ { 15 ; 24; 30 }
D. x ∈ { 6 ; 24; 30 }

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ dàng

A. x ∈ { 15 ; 24 } → Sai vì 15 không chia hết cho 6
B. x ∈ { 24 ; 30 } → sai vì 6 . KHÔNG
C. x ∈ { 15 ; 24; 30 } sai vì 15 không chia hết cho 6
D. x ∈ { 6 ; 24; 30 } được
Tham khảo thêm các bài giải Toán lớp 6 có đáp án cụ thể hay chi tiết khác:
Tham khảo thêm loạt bài viết để học tốt môn Toán lớp 6 hay khác:

Ngân hàng đề thi lớp 6 Khoahoc.vietjack.com

Có app VietJack trên điện thoại thông minh, sách giáo khoa có lời giải bài tập, viết SBT, bài văn mẫu, trắc nghiệm trực tuyến, bài giảng….không thu phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

tiếp Lý Thuyết – Bài Tập Toán Lớp 6 Sách giáo khoa Số học 6 và Hình học 6 phong phú về thể loại lý thuyết và tự luận với lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình học.

Nếu thấy hay hãy chia sẻ và động viên nhé! Nhận xét không phù hợp Quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài Tập Lớp 6, Sách Mới, Giải Bài

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *