Cách tính Công suất của dòng điện xoay chiều hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Phương pháp

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Đặt một hiệu điện thế u = 100√2cos(100πt) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có L, R không đổi và C = 1/20π mF. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R, L, C của mỗi phần tử có cùng độ lớn. Công suất tiêu thụ của mạch

MỘT. 80 w.
b. 50 w.
C. 100 W .
D. 125 W .

Chỉ dẫn:

Vì hiệu điện thế ở hai đầu mỗi linh kiện bằng nhau nên ta có:
UR = UL = UC
→ I. R = I. ZL = I. ZC
→ R = ZL = ZC
Sau đó, một hiện tượng kỳ lạ gọi là rung động xảy ra.
Mà ZC = 1 / ωC nên R = 200 Ω .
Tiêu thụ điện mạch:
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Ví dụ 2: Một điện áp u = 120√6cos(100πt) đặt trên một đoạn mạch qua R, L, C. Biết R = 50 Ω, độ lệch pha giữa điện áp hai dầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/6. Công suất tiêu thụ của mạch

MỘT. 216 W .
b. 648 w.
C. 864 w.
Đ. 468 w.

Chỉ dẫn:

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Lựa chọn B

Ví dụ 3: Hiệu điện thế u = Uocos(ωt + π/3)(V) đặt trên đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = √6(ωt + π/6)(A) và công suất tiêu thụ qua mạch là 150 W. Giá trị của Uo là

MỘT. 100 V
b. 100 √ 3 giây.
C. 120 V
D. 100 √ 2 V .

Chỉ dẫn:

Độ lệch pha giữa anh và em trong mạch là:
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án
Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

B. Bài tập trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu hỏi 1. Đặt điện áp u = 400cos(100πt + π/3) (V) vào đoạn mạch RLC có R = 200 Ω mắc nối tiếp rồi quan sát hiệu điện thế và hiệu điện thế. . Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

A. 150 WB 250 WC 100 WD 50 W .
Hiển thị giải pháp
chọn kích thước

Tham Khảo Thêm:  [SGK Scan] ✅ Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Sách Giáo Khoa - Học Online Cùng https://thcsbevandan.edu.vn - thcsbevandan.edu.vn

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 2. Cho mạch RLC đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt (V). Khi U = 100 V thì cường độ dòng điện trễ pha điện áp một góc π/3 và hiệu suất nhiệt của mạch là 50 W. Khi U = 100√3 V thì dòng điện hiệu dụng phải già. Một điện trở có giá trị R0 mắc nối tiếp với đoạn mạch

A. 50Ω B. 100 C. 200Ω D. 73,2Ω
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 3. Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào đoạn mạch nối tiếp có điện trở R = 100 Ω, tụ điện C = 15,9 μF và cuộn dây thuần cảm L có độ tự cảm thay đổi được. Biết rằng công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100 W và pha ban đầu của dòng điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị L1 của cuộn cảm và cường độ dòng điện qua đoạn mạch được xác định

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 4. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua mạch là 60o, công suất tiêu thụ trong mạch là 50 oát. C Đoạn mạch đổi pha cùng pha với điện áp i giữa hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ mạch

A. 100 WB 200 WC 50 WD 120 W .

Quảng cáo

Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 5. Cho đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm thuần cảm L, điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đoạn mạch u = U√2cos100πt V. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Khi C = C1 thì công suất mạch là 240 W và i = I√2sin(100πt + π/3) A. Khi C = C2 thì công suất mạch cực đại. Xác định công suất cực đại đó?

Tham Khảo Thêm:  Bài tập từ loại tiếng anh theo dạng CÓ ĐÁP ÁN chi tiết

A. 300 WB 320 WC 960 WD 480 W .
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 6. Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào mạch là 150 V và cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. 220 WB 180 WC 240 WD 270 W .
Hiển thị giải pháp
chọn kích thước

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 7. Hiệu điện thế u = 100√2cos100πt (V), (t đo bằng giây) Mắc tụ điện C nối tiếp qua cuộn dây thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện là 100√3 V và trên cuộn dây là 200 V. Điện trở thuần của cuộn dây là 50Ω. Tiêu thụ điện mạch:

A. 150 WB 100 WC 120 WD 200 W .
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 8. Đặt một điện áp xoay chiều u = 120√2cos(100πt – π/6) V vào hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có L = 0,1/π H, tụ điện và điện áp hiệu dụng qua cuộn dây. bằng và bằng 1/4 hiệu điện thế hiệu dụng trên R. Công suất tiêu tán trong mạch

A. 360 WB 180 WC 1440 WD 120 W .
Hiển thị giải pháp
Chọn một

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 9. Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 0,1/π (mF). Trong mạch điện áp xoay chiều u = 100√2cos50πt (V), điện áp trên cuộn dây sớm pha π/6 so với cường độ dòng điện trong mạch và điện áp hiệu dụng qua cuộn dây lớn gấp hai lần. Điện trong tụ điện. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

Tham Khảo Thêm:  Bán Đất Vòng Xoay An Điền, Đường Hùng Vương, Bến Cát, Bình Dương

A. 200 WB 28,9 WC 240 WD 57,7 W .

Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 10. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì cường độ dòng điện trong mạch là i1 và công suất tiêu thụ trên mạch là P1. Khi C = C2 > C1 thì cường độ dòng điện trong mạch là i2 và công suất tiêu thụ là P2. Biết P2 = 3P1 và i1 vuông pha với i2. Xác định góc lệch pha φ1 và φ2 giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch với i1 và i2.

A. 1 =/ 6 và 2 = – / 3
b. 1 = – / 6 và 2 = / 3
C. 1 = – / 3 và 2 = / 6
D. 1 = – / 4 và 2 = / 4
Hiển thị giải pháp
chọn kích thước

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C1. Cường độ dòng điện trong mạch là i1 và công suất tiêu thụ của mạch là P1. Mắc thêm một tụ điện C’ = 4C1 song song với tụ điện C1, cường độ dòng điện chạy qua mạch là i2 và công suất tiêu thụ là P2. Vuông pha với i2 biết P1 = 3P2 và i1. Xác định góc lệch pha φ1 và φ2 giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch với i1 và i2.

A. 1 =/ 6 và 2 = – / 3
b. 1 = – / 6 và 2 = / 3
C. 1 = / 4 và 2 = – / 4
D. 1 = – / 4 và 2 = / 4
Hiển thị giải pháp
Chọn Xóa

Vật lý lớp 12 | Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 12 Có Đáp Án

Tham khảo thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc Gia khác:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia Khoahoc.vietjack.com

cong-suat-cua-mach-dien-quay-chieu.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *