Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kì 2 – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (347.77 KB, 9 trang )

Gia sƣ Tài Năng Việt

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 2
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Toán lớp 4
ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, 5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái (a;b; c) đặt trước ý trả lời đúng :
Bài 1 : (1 điểm)
A. Phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình dưới đây là :

4
3
4
3
b.
c.
d.
3
4
7
7
B. Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
25
52
52
a.
b.
c.

84
804
84
Bài 2: (1, 5 điểm)
72
4
A. Kết quả phép trừ :
là :
25 25
76
82
68
a.
b.
c.
25
25
25
1
1
B. Kết quả phép cộng :
+
là :
3
4
5
1
7
a.
b.

c.
12
12
12
3
C. Kết quả phép tính :
: 4
là :
5
12
12
3
a.
b.
c.
5
20
20
Bài 3 : (1 điểm)
A. Trong các phân số sau, phân số bé nhất là :
6
6
6
6
a.
b.
c.
d.
6
7

8
9
5
B. Phân số
bằng phân số nào dưới đây ?
6

a.

a.

20
24

b.

24
20

c.

20
18

d.

d.

52
408

d.

76
50

d.

d.

2
7

12
15

18
20

PHẦN TỰ LUẬN : (6, 5 điểm)
Bài 1 : (1 điểm)
Tìm x, biết :
a. x

3
4

=

3
5

b. x

:

1
4

=

16

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 1kg30 g = ……………………g
2

2

b. 1 giờ 15 phút

=

………………..phút

2

c. 2m 49 dm = ……..…. dm .
Bài 3 : (1 điểm)
a) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm :

N

A

C

B

3cm

2cm
Thự
c vật

M

6cm
Thự
c
O
vật

D
Q

Hình

……………………………………

2cm
Thự
c
vật

P

Hình ……………………………………

b) Diện tích của hình bình hành ABCD là………………………………………………………………..
Diện tích của hình MNPQ là ………………………………………………………………………
Bài 4: ( 2 điểm )
Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 cm. Chiều rộng bằng
rộng của hình chữ nhật đó .

1
chiều dài. Tính chiều dài và chiều
4

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : (1 điểm)
Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện
nay.
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Toán lớp 4
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1(0,5 điểm). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
A. 6
B. 7
C.8

D. 9
3 x…. 21
3
=
=
7
7 x….. 49
Câu 2(0,5 điểm). Phân số
A.

1
3

B.

9
27

18
rút gọn thành phân số tối giản là:
54
3
C.
9

Câu 3(0,5 điểm). Trong các phân số sau phân số nào lớn nhất?
99
99
99
A.

B.
C.
100
99
98
9
4
Câu 4(0,5 điểm). Phép trừ
có kết quả là:
18 18
5
13
36
A.
B.5
C.
D.
18
18
18
2
2
2
Câu 5(0,5 điểm). Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m 9dm = …. dm là:
A. 379
B. 3709
C. 37009
D. 3790
Câu6(0,5 điểm). Bác Hồ sinh năm 1890. Bác sinh vào:
A. Thế kỉ XX

B. Thế kỉ XIX
C. Thế kỉ XVIII
II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1(3 điểm).
7
4
a.
+
= ………………………………………………………………………
15
5
b.

5 8
: = ……………………………………………………………………….
7 3

c.

5
5
3
x = ………………………………………………………………….
7
2 14

Câu 2(1điểm). Tìm x.

x-

11 2 2
=
:
5
5 3

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3(2điểm). Lớp 4A và lớp 4B thu góp được 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp được số giấy vụn bằng

3
số
4

giấy vụn của lớp 4A. Hỏi mỗi lớp thu góp được bao nhiêu kilôgam giấy vụn?
Giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4(1điểm). Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người
hiện nay.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Toán lớp 4
ĐỀ 3
I/. Phần trắc nghiệm: (5 điểm).
Khoanh vào chữ cái trƣớc câu trả lời đúng:
1) Giá trị số 2 trong số 342011 là:
A. 20000
B. 2000
C. 200
D. 200000
2) Kết quả của phép tính 45+55+234 =. .. .
A. 100
B. 334
C. 244

Tham Khảo Thêm:  Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi?

D. 254
3) Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:
4
4
5
5
A.
B.
C.
D.
4
5
5
4
4) Trong các phân số dưới đây phân số nào tối giản.
18
18
3
6
A.
B.
C.
D.
4
4
24
24
2
2
2

5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m 34dm =. .. . dm là:
A. 534
B. 5034
C. 5304
D. 5340
6) Trong các số dưới đây số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3:
A 542
B. 554
C. 552
D. 544
7) Tỉ lệ bản đồ 1: 10000, nếu đo tren bản đồ được 1cm thì độ dài thực là:
A. 100cm
B. 1000cm
C. 10000cm D. 10cm
8) Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 3dm và 6dm diện tích hình thoi là:
A. 18 dm2
B. 9 dm2
C. 9 dm
D. 18 dm
9) Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành:
A
B.

C.

D.

10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số của lớp 4A và lớp 4B là:
30
26

26
30
A.
B.
C.
D.
26
26
30
30
II/. Phần tự tính: (5 điểm):
Bài 1:Thực hiện các phép tính:
1) 12 + 10 =. .. .. .. . .
24
24
36 15
2)
= ………
12 12

.. .. .. .. .. .. .. .. …………………………………………………
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ……………………………………………..

7
5
x
=. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . …………………………………………………………………………………
9
4

4 3
4)
:
=. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. . ……………………………………………………..
8 4

3)

Bài 2 : Tìm x :
a)
x : 101 = 25

b) 1944 : x = 162

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3/Bài toán: Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng

2
tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?
7
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4/ Bài toán : Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng
nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây
nhƣ nhau ?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Toán lớp 4

ĐỀ 4
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
* Khoanh vào chữ cái trƣớc câu trả lời đúng:
Bài 1 (0,5 điểm) : Giá trị số 7 trong số 372011 là:
A.

70000

B.

7000

C.

700

D.

700000

Bài 2 (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 53m 4cm =. .. . dm là:
A.

534

B. 5034

C. 5304

D.

5340

B
Bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A

Trong hình thoi ABCD (xem hình bên):
a/ AB và DC không bằng nhau.
b/ AB không song song với AD.

C
D

Bài 4 (0,5 điểm): Cho các số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết cho 2, 3, 5 và 9 là:
A 20.

B

30.

C 50.

D 90.

Bài 5 (0,5 điểm) : Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với
tổng số viên bi là:
A.

3
10

B.

7
10

Bài 6 (0,5 điểm): Trong các phân số sau:
A

9
.
8

B

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1: ( 2 điểm) Tính

8
.
9

C.

3
7

D.

7
3

8 9 4 10
; ; ;
phân số nào bé hơn 1?
9 8 2 9

C

4
.
2

D

10
.
9

a/

5 3
+
= ……………………………………………………………………………………………………… ………………….
9 9

b/

8
1

= ……………………………………………………………………………………………………………………….
12 3

c/

4
5
5
x
:
= …………………………………………………………………………………………………………………
7
2 14

Bài 2: (1 điểm)

– Tìm x:

a)

x x 105 = 25

b) x :

2 2

7 3

x = ……………………………………………………………..

x = ………………………………………………………………

x = ………………………………………………………………

x = ………………………………………………………………

Bài 3: (3 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 175m, chiều rộng bằng

3
chiều dài. Tính
4

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Tham Khảo Thêm:  Dự Đoán Tử Vi Tuổi Hợi 2021, Dự Đoán Tử Vi Tuổi Hợi Năm 2021

Bài 4. (1 điểm) Tổng hai số bằng 500, hiệu của hai số đó bằng 50. Tìm hai số đó.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

8480484B ài 2 : ( 1, 5 điểm ) 72A. Kết quả phép trừ : là : 25 25768268 a. b. c. 252525B. Kết quả phép cộng : là : a. b. c. 121212C. Kết quả phép tính :: 4 là : 1212 a. b. c. 2020B ài 3 : ( 1 điểm ) A. Trong những phân số sau, phân số bé nhất là : a. b. c. d. B. Phân sốbằng phân số nào dưới đây ? a. a. 2024 b. 2420 c. 2018 d. d. 52408 d. 7650 d. d. 12151820PH ẦN TỰ LUẬN : ( 6, 5 điểm ) Bài 1 : ( 1 điểm ) Tìm x, biết : a. xb. x16 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………… Bài 2 : ( 1,5 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. 1 kg30 g = … … … … … … … … gb. 1 giờ 15 phút … … … … … … .. phútc. 2 m 49 dm = …….. …. dm. Bài 3 : ( 1 điểm ) a ) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : 3 cm2cmThực vật6cmThựvậtHình … … … … … … … … … … … … … … 2 cmThựvậtHình … … … … … … … … … … … … … … b ) Diện tích của hình bình hành ABCD là … … … … … … ……………………………………………….. Diện tích của hình MNPQ là … … … … … … … … … … … ………………………………………… Bài 4 : ( 2 điểm ) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 cm. Chiều rộng bằngrộng của hình chữ nhật đó. chiều dài. Tính chiều dài và chiềuBài giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5 : ( 1 điểm ) Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiệnnay. Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ IIMôn : Toán lớp 4 ĐỀ 2I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm ) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong mỗi câu sau : Câu 1 ( 0,5 điểm ). Số thích hợp điền vào chỗ chấm làA. 6B. 7C. 8D. 93 x …. 217 x ….. 49C âu 2 ( 0,5 điểm ). Phân sốA. B. 2718 rút gọn thành phân số tối giản là : 54C. Câu 3 ( 0,5 điểm ). Trong những phân số sau phân số nào lớn nhất ? 999999A. B.C. 1009998C âu 4 ( 0,5 điểm ). Phép trừcó tác dụng là : 18 181336A. B. 5C. D. 181818C âu 5 ( 0,5 điểm ). Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37 m 9 dm = …. dm là : A. 379B. 3709C. 37009D. 3790C âu6 ( 0,5 điểm ). Bác Hồ sinh năm 1890. Bác sinh vào : A. Thế kỉ XXB. Thế kỉ XIXC. Thế kỉ XVIIIII. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm ) Câu 1 ( 3 điểm ). a. = … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 15 b. 5 8 : = … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 7 3 c. x = … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2 14C âu 2 ( 1 điểm ). Tìm x. x-11 2 25 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3 ( 2 điểm ). Lớp 4A và lớp 4B thu góp được 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp được số giấy vụn bằngsốgiấy vụn của lớp 4A. Hỏi mỗi lớp thu góp được bao nhiêu kilôgam giấy vụn ? Giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4 ( 1 điểm ). Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi ngườihiện nay …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ IIMôn : Toán lớp 4 ĐỀ 3I /. Phần trắc nghiệm : ( 5 điểm ). Khoanh vào vần âm trƣớc câu vấn đáp đúng : 1 ) Giá trị số 2 trong số 342011 là : A. 20000B. 2000C. 200D. 2000002 ) Kết quả của phép tính 45 + 55 + 234 =. .. . A. 100B. 334C. 244D. 2543 ) Trong những phân số sau phân số nào lớn hơn 1 : A.B.C.D. 4 ) Trong những phân số dưới đây phân số nào tối giản. 1818A. B.C.D. 24245 ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5 m 34 dm =. .. . dm là : A. 534B. 5034C. 5304D. 53406 ) Trong những số dưới đây số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 : A 542B. 554C. 552D. 5447 ) Tỉ lệ map 1 : 10000, nếu đo tren map được 1 cm thì độ dài thực là : A. 100 cmB. 1000 cmC. 10000 cm D. 10 cm8 ) Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 3 dm và 6 dm diện tích quy hoạnh hình thoi là : A. 18 dm2B. 9 dm2C. 9 dmD. 18 dm9 ) Trong những hình dưới đây hình nào là hình bình hành : B.C.D. 10 ) Lớp 4A có 26 học viên, lớp 4B có 30 học viên : Tỉ số của lớp 4A và lớp 4B là : 30262630A. B.C.D. 26263030II /. Phần tự tính : ( 5 điểm ) : Bài 1 : Thực hiện những phép tính : 1 ) 12 + 10 =. .. .. .. .. 242436 152 ) = ……… 12 12. .. .. .. .. .. .. .. . ………………………………………………….. .. .. .. .. .. .. .. .. …………………………………………….. =. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ………………………………………………………………………………… 4 34 ) =. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. . …………………………………………………….. 8 43 ) Bài 2 : Tìm x : a ) x : 101 = 25 b ) 1944 : x = 162 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 / Bài toán : Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằngtuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 / Bài toán : Lớp 4A có 35 học viên và lớp 4B có 33 học viên cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồngnhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học viên đều trồng số câynhƣ nhau ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ IIMôn : Toán lớp 4 ĐỀ 4PH ẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) * Khoanh vào vần âm trƣớc câu vấn đáp đúng : Bài 1 ( 0,5 điểm ) : Giá trị số 7 trong số 372011 là : A. 70000B. 7000C. 700D. 700000B ài 2 ( 0,5 điểm ) : Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 53 m 4 cm =. .. . dm là : A. 534B. 5034C. 5304D. 5340B ài 3 : ( 0,5 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình thoi ABCD ( xem hình bên ) : a / AB và DC không bằng nhau. b / AB không song song với AD.Bài 4 ( 0,5 điểm ) : Cho những số sau : 20 ; 30 ; 50 ; 90 số chia hết cho 2, 3, 5 và 9 là : A 20.30. C 50. D 90. Bài 5 ( 0,5 điểm ) : Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so vớitổng số viên bi là : A. 10B. 10B ài 6 ( 0,5 điểm ) : Trong những phân số sau : PHẦN II : TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM ) Bài 1 : ( 2 điểm ) TínhC. D. 8 9 4 10 ; ; ; phân số nào bé hơn 1 ? 9 8 2 910 a / 5 3 = ……………………………………………………………………………………………………… …………………. 9 9 b / = ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 3 c / = ………………………………………………………………………………………………………………… 2 14B ài 2 : ( 1 điểm ) – Tìm x : a ) x x 105 = 25 b ) x : 2 27 3 x = …………………………………………………………….. x = ……………………………………………………………… x = ……………………………………………………………… x = ……………………………………………………………… Bài 3 : ( 3 điểm ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 175 m, chiều rộng bằngchiều dài. Tínhdiện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4. ( 1 điểm ) Tổng hai số bằng 500, hiệu của hai số đó bằng 50. Tìm hai số đó ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Thao tác lập luận phân tích | Ngắn nhất Soạn văn 11

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *