Phân tích đa thức thành nhân tử – Phương pháp đặt ẩn phụ

  1. Đặt ẩn phụ của đa thức

Ví dụ: đa thức thừa số

a) $4x^4 -37x^2+9 .$
b) $(xy)^2 +4x-4y -12. $
c) $(x^2 + 3x)^2 + 7x^2 +21x +10 $

quà

a) 4 USD x^4 – 37 x^2 + 9 USD
USD t = x^2, set t geq 0 USD
Chúng ta có:
4 USD t^2-37 t + 9 USD
USD = 4 t^2 – t-36t+9 USD
USD = t ( 4 t – 1 ) – 9 ( 4 t – 1 ) USD
USD = ( 4 t – 1 ) ( t – 9 ) USD
Vì thế
4 USD x^4 – 37 x^2 + 9 USD
USD = ( 4 x^2-1 ) ( x^2-9 ) USD
USD = ( 2 x – 1 ) ( 2 x + 1 ) ( x-3 ) ( x + 3 ). $
b) USD (xy)^2 + 4 x – 4 y – 12 = ( xy )^2 + 4 ( xy ) – 12 USD
Đặt USD t = xy USD
Chúng ta có:
USD (xy) ^ 2 + 4 (xy) – 12 USD
USD = t^2 + 4 t – 12 USD
USD = t^2-2 t + 6 t – 12 USD
$ = t ( t-2 ) + 6 ( t-2 ) USD
USD = (t-2) (t + 6) USD
Vì thế
USD (xy)^2 + 4 x – 4 y – 12 USD
USD = (xy)^2 + 4 (xy) – 12 USD
USD = (xy-2) (x-y+6). $
c) USD ( x^2 + 3 x )^2 + 7 x^2 + 21 x + 10 = ( x^2 + 3 x )^2 + 7 ( x^2 + 3 x ) + 10 USD
Đặt USD t = x^2 + 3 x USD
Chúng ta có:
USD t^2 + 7 t + 10 USD
USD = t^2 + 2 t + 5 t + 10 USD
$ = t ( t + 2 ) + 5 ( t + 2 ) USD
USD = (t + 2) (t + 5) USD
Vì thế
USD ( x^2 + 3 x )^2 + 7 x^2 + 21 x + 10 USD
USD = ( x^2 + 3 x )^2 + 7 ( x^2 + 3 x ) + 10 USD
USD = ( x^2 + 3 x + 2 ) ( x^2 + 3 x + 5 ). $

2. Đặt ẩn phụ ở dạng $ (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)+e $ với $ (a+d = b+c). $

Ví dụ: đa thức thừa số

a) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) – 24$.
b) $(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16. $
c)$ (x^2 + 6x +8)(x^2+8x+15) -24. $

quà

a) USD (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) – 24 USD
USD = (x + 1) (x + 4) (x + 2) (x + 3) – 24 USD
USD = ( x^2 + 5 x + 4 ) ( x^2 + 5 x + 6 ) – 24 USD
Đặt USD t = x^2 + 5 x + 5 USD
tôi đoán
USD ( x^2 + 5 x + 4 ) ( x^2 + 5 x + 6 ) – 24 USD
USD = (t-1) (t + 1) – 24 USD
USD = t^2-1-24 $
USD = t^2-25 = ( t-5 ) ( t+5 ) USD
Vậy USD ( x^2 + 5 x + 4 ) ( x^2 + 5 x + 6 ) – 24 USD
USD = ( x^2 + 5 x + 5-5 ) ( x^2 + 5 x + 5 + 5 ) USD
USD = ( x^2 + 5 x ) ( x^2 + 5 x + 10 ) USD
$ = x ( x + 5 ) ( x ^ 2 + 5 x + 10 ) USD
b) USD (x + 2) (x + 4) (x + 6) (x + 8) + 16 USD
USD = (x + 2) (x + 8) (x + 4) (x + 6) + 16 USD
USD = ( x^2 + 10 x + 16 ) ( x^2 + 10 x + 24 ) + 16 USD
Đặt USD t = x^2 + 10 x + 20 USD
tôi đoán
USD ( x^2 + 10 x + 16 ) ( x^2 + 10 x + 24 ) + 16 USD
USD = (t-4) (t + 4) + 16 USD
USD = t^2-16 + 16 = t^2 USD
Vì thế
USD ( x^2 + 10 x + 16 ) ( x^2 + 10 x + 24 ) + 16 USD

Tham Khảo Thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng, 871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7

$=(x^2+10x+20)^2 $
c)$ (x^2 + 6x +8)(x^2+8x+15) -24$

USD = (x + 2) (x + 4) (x + 3) (x + 5) – 24 USD
USD = (x + 2) (x + 5) (x + 3) (x + 4) – 24 USD
USD = ( x^2 + 7 x + 10 ) ( x^2 + 7 x + 12 ) – 24 USD
Đặt USD t = x^2 + 7 x + 11 USD
tôi đoán
USD ( x^2 + 7 x + 10 ) ( x^2 + 7 x + 12 ) – 24 USD
USD = (t-1) (t + 1) – 24 USD
USD = t^2-1-24 $
USD = t^2-25 $
USD = (t-5) (t + 5) USD
Vì thế
USD ( x^2 + 7 x + 10 ) ( x^2 + 7 x + 12 ) – 24 USD
USD = ( x^2 + 7 x + 11-5 ) ( x^2 + 7 x + 11 + 5 ) USD
USD = ( x^2 + 7 x + 6 ) ( x^2 + 7 x + 16 ) USD

3. Đặt biến phụ thành đẳng cấp.

Ví dụ: Nhân tử các đa thức sau:
a) $(x^2 + 1)^2 + 3x(x^2+1) +2x^2. $
b) $(x^2 +4x +8)^2 +3x(x^2 + 4x+ 8) + 2x^2. $
c) $4(x^2 +x +1)^2 + 5x(x^2 + x + 1)+ x^2. $

quà

a) USD ( x^2 + 1 )^2 + 3 x ( x^2 + 1 ) + 2 x^2 USD
Đặt USD t = x^2 + 1 USD, ta được:
USD t^2 + 3 xt + 2 x^2 USD
USD = ( t^2 + xt ) + ( 2 xt + 2 x^2 ) USD
$ = t ( t + x ) + 2 x ( t + x ) USD
USD = ( t + x ) ( t + 2 x ) USD
Vì thế
USD ( x^2 + 1 )^2 + 3 x ( x^2 + 1 ) + 2 x^2 USD
USD = ( x^2 + 1 + x ) ( x^2 + 1 + 2 x ) USD .
b) USD ( x^2 + 4 x + 8 )^2 + 3 x ( x^2 + 4 x + 8 ) + 2 x^2.
Đặt USD t = x^2 + 4 x + 8 USD, ta được:
USD t^2 + 3 xt + 2 x^2 USD
USD = ( t^2 + xt ) + ( 2 xt + 2 x^2 ) USD
$ = t ( t + x ) + 2 x ( t + x ) USD
USD = ( x + t ) ( t + 2 x ) USD
Vì thế
USD ( x^2 + 4 x + 8 )^2 + 3 x ( x^2 + 4 x + 8 ) + 2 x^2 USD
USD = ( x + x^2 + 4 x + 8 ) ( x^2 + 4 x + 8 + 2 x ) USD

$=(x^2+5x+8)(x^2+6x+8)$.
c) $4(x^2 +x +1)^2 + 5x(x^2 + x + 1)+ x^2. $

Đặt USD t = x^2 + x + 1 USD, ta được:
4 USD t^2 + 5 xt + x^2 USD
USD = ( 4 t^2 + 4 xt ) + ( xt + x^2 ) USD
USD = 4 t (t + x) + x (t + x) USD
USD = ( x + t ) ( 4 t + x ) USD
Vì thế
4 USD ( x^2 + x + 1 )^2 + 5 x ( x^2 + x + 1 ) + x^2 USD
USD = ( x^2 + x + 1 + x ) [ 4 ( x ^ 2 + x + 1 ) + x ] $
USD = ( x + 1 ) ^ 2 ( 4 x ^ 2 + 5 x + 4 ) USD .

4. Biến con hồi quy $ ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0. left(dfrac{a}{e} =left( dfrac{b}{d}right)^2right ) $ . hoặc $e = left(dfrac{d}{b}right)^2. $

Giải pháp: Đặt biến con $t = x^2 + dfrac{d}{b} $ và chuyển đổi đa thức trên thành dạng có các số hạng $t^2 +bxy + zx^2 $ rồi sử dụng hằng số cân bằng.

Ví dụ: Nhân tử các đa thức sau.
a) $x^4 + 6x^3 +11x^2 + 6x+1 $
b) $x^4 + 5x^3 -12x^2 + 5x +1. $
c) $6x^4 + 5x^3 -38x^2 + 5x+ 6. $

Tham Khảo Thêm:  Phương pháp giải phương trình mũ và bất phương trình mũ (Phần 1) - https://thcsbevandan.edu.vn - thcsbevandan.edu.vn

quà

a) USD x^4 + 6 x^3 + 11 x^2 + 6 x + 1 USD
USD = x^2 trái ( x^2 + 6 x + 11 + dfrac { 6 } { x } + dfrac { 1 } { x ^ 2 } phải ) USD
USD = x^2 dư [ left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 6 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) + 11 right ] $
USD t = x + dfrac {1} { x } Mũi tên phải t^2 = Trái ( x + dfrac { 1 } { x } Phải) ^ 2 Mũi tên phải x^2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } = t^2 -2 đô la
USD x^2 còn lại [ left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 6 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) + 11 right ] $
USD = x^2 ( t^2-2 + 6 t + 11 ) USD
USD = x^2 ( t^2 + 6 t + 9 ) USD
USD = x^2(t+3)^2 USD

$=x^2left(x+dfrac{1}{x}+3right)^2.$
b) $x^4 + 5x^3 -12x^2 + 5x +1. $

USD = x^2 trái ( x^2 + 5 x – 12 + dfrac { 5 } { x } + dfrac { 1 } { x ^ 2 } phải ) USD
USD = x^2 dư [ left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 5 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) – 12 right ] $
USD t = x + dfrac {1} { x } Mũi tên phải t^2 = Trái ( x + dfrac { 1 } { x } Phải) ^ 2 Mũi tên phải x^2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } = t^2 -2 đô la
USD = x^2 dư [ left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 5 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) – 12 right ] $
USD = x^2 (t^2-2 + 5 t – 12 ) USD
USD = x^2 (t^2 + 5 t – 14 ) USD
USD = x^2 (t^2-2 t + 7 t – 14 ) USD
USD = x^2 [ t ( t-2 ) + 7 ( t-2 ) ] $
USD = x^2 ( t-2 ) ( t + 7 ) USD
USD = x^2 trái ( x + dfrac { 1 } { x } – 2 phải ) trái ( x + dfrac { 1 } { x } + 7 phải ). $
c) USD 6 x^4 + 5 x^3 – 38 x^2 + 5 x + 6. $
USD = x^2 trái ( 6 x^2 + 5 x – 38 + dfrac { 5 } { x } + dfrac { 6 } { x ^ 2 } phải ) USD
USD = x^2 dư [ 6 left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 5 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) – 38 right ] $
USD t = x + dfrac {1} { x } Mũi tên phải t^2 = Trái ( x + dfrac { 1 } { x } Phải) ^ 2 Mũi tên phải x^2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } = t^2 -2 đô la
USD = x^2 dư [ 6 left ( x ^ 2 + dfrac { 1 } { x ^ 2 } right ) + 5 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) – 38 right ] $
USD = x^2 [ 6 ( t ^ 2-2 ) + 5 t – 38 ] $
USD = x^2 ( 6 t^2-12 + 5 t – 38 ) USD
USD = x^2 ( 6 t^2 + 5 t – 50 ) USD
USD = x^2 ( 6 t^2-15 t + 20 t – 50 ) USD
USD = x^2 (2 t – 5 ) ( 3 t + 10 ) USD
USD = x^2 dư [ 2 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) – 5 right ] bên trái [ 3 left ( x + dfrac { 1 } { x } right ) + 10 right ]. $

5. Đặt biến phụ trợ $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)+ex^2 $ với $ (ad= bc).$

Ví dụ: đa thức thừa số

a) $(x+1)(x-4)(x+2)(x-8) + 4x^2. $
b) $(x-1)(x+2)(x+3)(x-6)+32x^2. $
c) $(x+2)(x-4)(x+6)(x-12) +36x^2. $

quà

a) USD (x+1)(x-4)(x+2)(x-8) + 4 x^2.$.
USD = (x + 1) (x-8) (x-4) (x + 2) + 4 x^2 USD
USD = ( x^2-7 x – 8 ) ( x^2-2 x – 8 ) + 4 x^2 USD
Đặt USD t=x^2-8$
USD ( x^2-7 x – 8 ) ( x^2-2 x – 8 ) + 4 x^2 USD
USD = (t-7x) (t-2x) + 4 x^2 USD
USD = t^2-9 xt + 14 x^2 + 4 x^2 USD
USD = t^2-9 xt + 18 x^2 USD
USD = t^2-3 xt – 6 xt + 18 x^2 USD
$ = t (t-3x ) – 6 x ( t-3x ) USD
USD = (t-3x) (t-6x) USD

Tham Khảo Thêm:  đề-cương-toán NĂM HỌC - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ Học kỳ II – Năm học - StuDocu

$=(x^2-8-3x)(x^2-8-6x).$
b) $(x-1)(x+2)(x+3)(x-6)+32x^2. $

USD = (x-1) (x-6) (x + 2) (x + 3) + 32 x^2 USD
USD = ( x^2-7 x + 6 ) ( x^2 + 5 x + 6 ) + 32 x^2 USD
Đặt USD t = x^2 + 6 USD
USD ( x^2-7 x + 6 ) ( x^2 + 5 x + 6 ) + 32 x^2 USD
USD = (t-7x) (t + 5 x) + 32 x^2 USD
USD = t^2-2 xt – 35 x^2 + 32 x^2 USD
USD = t^2-2 xt – 3 x^2 USD
USD = t^2 + xt-3xt-3x^2 USD
$ = t ( t + x ) – 3 x ( t + x ) USD
USD = ( t + x ) ( t-3x ) USD
USD = ( x^2 + 6 + x ) ( x^2 + 6-3 x ). $
c) USD (x+2)(x-4)(x+6)(x-12) + 36 x^2.$.
USD = (x + 2) (x-12) (x-4) (x + 6) + 36 x ^ 2 USD
USD = ( x^2-10 x – 24 ) ( x^2 + 2 x – 24 ) + 36 x^2 USD
Đặt USD t=x^2-24$
USD = ( x^2-10 x – 24 ) ( x^2 + 2 x – 24 ) + 36 x^2 USD
USD = (t-10x) (t + 2 x) + 36 x^2 USD
USD = t^2-8 xt – 20 x^2 + 36 x^2 USD
USD = t^2-8 xt + 16 x^2 USD
USD = (t-4x)^2 USD
USD = ( tx^2-24-4 x )^2 USD .

Bài tập

Bài 1. Nhân tử các đa thức sau:

a) $(x^2 +5x)^2 +10x^2 + 50x +24. $
b) $x^2 + 6xy + 9y^2 – 3(x+3y)+1. $
c) $(x^2 +x + 1)(x^2 +x +2) -12. $
d) $(x^2+2x)^2-4(x^2+2x)+3.$
c)$(x^2+x+1)^2-4(x^2+x+1) – 5.$

Bài 2. Nhân tử các đa thức sau

a) $(x^2+x-2)(x^2+9x+18) – 28$
b) $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)-20 $
c) $(x^2 + 5x+6)(x^2 -15x+56)-144 $
d)$x(x+1)(x+2)(x+3)+1$
c) $(x^2-11x+28)(x^2-7x+10)-72$c

Bài 3. Nhân tử các đa thức sau

a) $(x-3)(x-5)(x-6)(x-10) – 24x^2 $
b) $(x-1)(x+2)(x+3)(x-6) + 32x^2 $
c) $(x+2)(x+3)(x+8)(x+12)- 4x^2 $
d) $(x^2+1)^2 + 3x(x^2 + 1)+2x^2 $
c) $(x^2 -x+2)^4 – 3x^2(x^2-x+2)^2 + 2x^4$
Bài 4. đa thức thừa số

a) $x^3 – x^2 + x + 3$
b) $x^3 – 3x^2 – 5x +1$
c) $x^3 + 4x^2 – 2x -5$
d) $2x^3 – 3x^2 – x + $4
c) $3x^3 – 2x^2 +5$
f) $-x^3 – 4x^2 + 2x +5$

Bài 5. Nhân tử các đa thức sau

a) $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)-20 $
b) $(x^2 + 5x+6)(x^2 -15x+56)-144 $
c) $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$
d) $(x^2-11x+28)(x^2-7x+10)-72$
c) $(x^2+x-2)(x^2+9x+18) – 28$

như thế này:

thích nó

Đang tải…

bài chuyển hướng

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *