Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Phương pháp tính điện trở tương đương của đoạn mạch hỗn hợp

Phương pháp giải:

Viết sơ đồ mạch: Ví dụ: (R1 nt R2) // [ ( R3 / / R4 ) nt R5 ]

Quảng cáo

Trước ‘ ( ) ‘ trong ngoặc đơn, sau đó trong ngoặc vuông ” Sử dụng công thức tính điện trở tương đương của tiết diện cấu kiện [ ] Tiếp theo là dấu ngoặc nhọn “{ }” và tính điện trở tương đương của toàn mạch ở đầu cuối.
Đối với mạch thành phần nối tiếp: Rtd = R1 + R2 + R3 + … .
Đối với mạch song song:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

bài tập ví dụ

Chương 1: Cho mạch điện có R1 = R3 = 6Ω; R2 = 4Ω có sơ đồ như hình vẽ

Tính điện trở tương đương.
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Trả lời: Rtd = 8,4 Ω.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ mạch điện: R3 nt (R1 // R2)
Đối với bài toán ghép này, đầu tiên ta tìm điện trở tương đương của các linh kiện trong ngoặc, sau đó tìm điện trở tương đương của toàn mạch.
Chúng ta có:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Rtb = R3 + R12 = 6 + 2,4 = 8,4

Quảng cáo

Chương 2: Cho mạch điện như hình vẽ, thấy rằng R1 = 2Ω; R2 = 4Ω, R3 = 6Ω. Tính điện trở tương đương:

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Trả lời: Rtd = 3 Ω.

Hướng dẫn giải:

Vẽ sơ đồ mạch: R3/ / (R1 nt R2)
Đầu tiên ta tìm điện trở tương đương của các linh kiện trong ngoặc sau đó tìm điện trở tương đương của toàn mạch.
Ta có: R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Chương 3: Biết các điện trở đều bằng nhau và bằng 12 Ω, tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Trả lời: Rtd = 20Ω

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch: R1 nt [ ( R2 nt R3 ) / / R4 ] ;
Ta có R23 = R2 + R3 = 12 + 12 = 24 (Ω).
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Rtd = R1 + R234 = 12 + 8 = 20 ( ) .

Bài kiểm tra tự luyện tập

Quảng cáo

Chương 1: Hai điện trở có cùng giá trị R mắc nối tiếp rồi mắc một điện trở khác song song với R. Tính điện trở tương đương của ba điện trở.

A. 3R/4 B. 4R/7
C. 2R/3 D. 3R/2
Hiển thị câu trả lời

Tham Khảo Thêm:  Top 10 Công Thức Tính Số Đồng Phân Este - Ôn Thi HSG

Trả lời:

Sơ đồ mạch điện: (r nd r) // r

điện trở bằng nhau
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Chương 2: Hai điện trở cùng giá trị R mắc song song rồi mắc nối tiếp với một điện trở R khác. Tính điện trở tương đương của ba điện trở.

A. 3R/4 B. 4R/7
C. 2R/3 D. 3R/2
Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ dàng

Sơ đồ mạch điện: (R / /R) nt R

điện trở bằng nhau
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Chương 3: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau biết rằng tất cả các điện trở đều là 10 Ω.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

Sơ đồ mạch R1 // (R2 nt R3)
R1 = R2 = R3 = 10
Hiển thị câu trả lời
Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 10 + 10 = 20 ( )
Điện trở tương đương của toàn mạch:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Trả lời: Rtd = 20/3

Chương 4: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau biết rằng tất cả các điện trở đều là 12 Ω.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

Điện trở tương đương = 12 Ω .
Sơ đồ mạch: R1 // R2 // [ R3 nt ( R5 / / R6 ) nt R4 ]
Hiển thị câu trả lời
Sơ đồ mạch: R1 // R2 // [ R3 nt ( R5 / / R6 ) nt R4 ]
Điện trở tương đương cho R56:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương của 3, 4, 5, 6: R3456 = R3 + R56 + R4 = 12 + 6 + 12 = 30 Ω
Điện trở tương đương được thiết lập cho mạch
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
⇒ Rtd = 5

Trả lời: Rtd = 5 Ω.

Chương 5: Đối với mạch như trong hình, lưu ý rằng R1 = R2 = R3 = 2Ω; R4 = R5 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

R1 = R2 = R3 = 2Ω ; R4 = R5 = 4Ω .
Sơ đồ mạch: ( R1 // R2 ) nt [ ( R3 nt R4 ) / / R5 ] .
Hiển thị câu trả lời
Sơ đồ mạch: ( R1 // R2 ) nt [ ( R3 nt R4 ) / / R5 ] .
Điện trở tương đương R12:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương của R34: R34 = R3 + R4 = 2 + 4 = 6 ( )
Điện trở tương đương với R345:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương của toàn mạch:
Rtd = R12 + R345 = 1 + 2,4 = 3,4 () .

Trả lời: Rtd = 3,4 (Ω)

Tham Khảo Thêm:  Apple Watch Esim Là Gì

Chương 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

R1 = R2 = 4 Ω ; R3 = 6Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
Hiển thị câu trả lời
Sơ đồ mạch: R1 nt [ ( R2 nt R3 ) / / R5 ] nt R4
Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 4 + 6 = 10 (Ω) .
Điện trở tương đương của R235:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương của toàn mạch AB
Rtd = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 () .

Trả lời: Rtd = 12

Chương 7: Biết R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = R4 = 6 Ω, tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

Biết R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = R4 = 6 Ω, tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
Hiển thị câu trả lời
Sơ đồ mạch điện: (R1 nt R2) // (R3 nt R4)
R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6 ( )
R34 = R3 + R4 = 6 + 6 = 12 ( )
Điện trở tương đương của đoạn mạch
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Trả lời: Rtd = 4 Ω.

Chương 8: Có 3 điện trở có cùng giá trị R. Có bao nhiêu cách mắc mạch điện để có điện trở tương đương khác nhau? Tính các điện trở tương đương đó.

Bản tóm tắt:

Có 3 điện trở có cùng giá trị R. Có bao nhiêu cách để kết nối tất cả chúng ta với các điện trở tương đương khác nhau? Tính các điện trở tương đương đó.
Hiển thị câu trả lời
Có 3 điện trở hoàn toàn có thể theo các cách sau:
Cách 1: Mắc nối tiếp 3 điện trở
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương là Rtd = R + R + R = 3R.
Cách 2: Nối song song 3 điện trở
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Điện trở tương đương: Rtd = R/3
Cách 3: Nối 2 điện trở song song nối tiếp với điện trở còn lại
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Sức đề kháng tương đương:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
Cách 4: Hai điện trở mắc nối tiếp và song song với điện trở kia
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
điện trở bằng nhau là
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Chương 9: Các điện trở giống nhau có R = 5 Ω. Kết nối chúng để có được 3 điện trở bằng nhau với điện trở thấp hơn.

Tham Khảo Thêm:  60 đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 4 – Đề số 7 | https://thcsbevandan.edu.vn - thcsbevandan.edu.vn

Bản tóm tắt:

Các điện trở giống nhau có R = 5 Ω. Kết nối chúng để có được 3 điện trở bằng nhau với điện trở thấp hơn.
Hiển thị câu trả lời
Vì Rtd nhỏ hơn điện trở thành phần nên các điện trở R được mắc song song
Gọi R1 là điện trở của nhánh song song R
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
RR 1 = 3 ( R + R1 ) 5R1 = 15 + 3R1 ⇒ R1 = 7,5
Vì R1 > R nên nhánh R1 nối tiếp R2 và bao gồm R
R1 = R + R2 ⇒ R2 = 2,5. Vì vậy, mạch được kết nối như sau (Hình 2).
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Chương 10: Trong sơ đồ mạch điện sau, tất cả các điện trở đều có giá trị R = 15Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9

Bản tóm tắt:

Tất cả các điện trở có giá trị 15 Ω.
Hiển thị câu trả lời
Vẽ sơ đồ mạch: [ R1 nt ( R2 / / R3 ) ] // R4 // R5
Chúng ta có
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
R123 = R23 + R1 = 7,5 + 15 = 22,5Ω.
Điện trở tương đương của đoạn mạch:
phương pháp là một cực hỗn hợp hoặc |. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch Vật Lý lớp 9
⇒ Rtd = 5,625 Ω .

Trả lời: Rtd = 5,625 Ω.

Tham khảo thêm các dạng bài tập Vật lý 9 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết khác:
Tham khảo thêm loạt bài để học tốt Vật Lý lớp 9:

Giới Thiệu Kênh Youtube VietJack

Trong ngân hàng đề thi lớp 9 Khoahoc.vietjack.com

Có app VietJack trên smartphone, SGK có bài giải, soạn SBT, văn mẫu, thi online, bài giảng…. không thu phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

tiếp Lý Thuyết – Bài Tập Vật Lý 9 Có Đáp Án Giáo án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay hãy chia sẻ và động viên nhé! Nhận xét không phù hợp Quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *