Tính giá trị của biểu thức chứa căn – Học Toán 123

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

– Căn bậc hai của 1 số ít a không âm là số USD x USD sao cho $ { { x } ^ { 2 } } ~ = text { } a $ .
Số USD a > 0 $ có hai căn bậc hai là $ sqrt { a } $ và USD – sqrt { a } $, trong đó $ sqrt { a } $ được gọi là căn bậc hai số học của a .
– Căn bậc ba của một số ít thực a là số USD x USD sao cho $ { { x } ^ { 3 } } = text { } a $, kí hiệu USD x = sqrt [ 3 ] { a } $ .

– Phép khai phương đơn giản:

USD sqrt { { { { A } ^ { 2 } } } } = | A | $ ( với $ forall A $ )
USD sqrt { { AB } } = sqrt { A } cdot sqrt { B } $ ( với $ A, B ge 0 $ )
USD sqrt { { dfrac { A } { B } } } = dfrac { { sqrt { A } } } { { sqrt { B } } } $ ( với ∀ $ { A, B } $ )
USD sqrt [ 3 ] { { AB } } = sqrt [ 3 ] { A } cdot sqrt [ 3 ] { B } $ ( với $ A ge 0 ; B > 0 $ )
USD sqrt [ 3 ] { { dfrac { A } { B } } } = dfrac { { sqrt [ 3 ] { A } } } { { sqrt [ 3 ] { B } } } $ ( với ∀ $ B ne 0 $ )

VÍ DỤ CÓ LỜI GIẢI

Ví dụ 1: Tính:

a ) Căn bậc hai của 100
b ) $ sqrt { 16 + 9 } $
c ) $ sqrt [ 3 ] { 64 } $
d ) $ sqrt { 16.9 } $

Giải:

a ) Căn bậc hai của 100 bằng 10 .
b ) $ sqrt { 16 + 9 } = sqrt { 25 } = sqrt { 5 ^ { 2 } } = 5 USD
c ) $ sqrt [ 3 ] { 64 } = sqrt [ 3 ] { 4 ^ { 3 } } = 4 USD
d ) $ sqrt { 16.9 } = sqrt { 4 ^ { 2 } cdot 3 ^ { 2 } } = sqrt { ( 4.3 ) ^ { 2 } } = 4.3 = 12 USD

Ví dụ 2: Tính:

a ) $ sqrt { 810.40 } $
b ) $ sqrt { dfrac { 12 ^ { 5 } } { 3 ^ { 5 } cdot 4 ^ { 3 } } } $
c ) $ dfrac { sqrt { 180 } : sqrt { 5 } } { sqrt { 200 } } : sqrt { 8 } $
d ) $ dfrac { sqrt [ 3 ] { 8 } + sqrt [ 3 ] { 27.125 } } { sqrt [ 3 ] { 500.2 } } $

Giải:

a ) $ sqrt { 810.40 } = sqrt { 81.10. 40 } = sqrt { 81.400 } $
USD = sqrt { 9 ^ { 2 } cdot 20 ^ { 2 } } = sqrt { ( 9.20 ) ^ { 2 } } = 9.20 = 180 USD
b ) $ sqrt { dfrac { 12 ^ { 5 } } { 3 ^ { 5 } cdot 4 ^ { 3 } } } = sqrt { dfrac { 3 ^ { 5 } cdot 4 ^ { 5 } } { 3 ^ { 5 } cdot 4 ^ { 3 } } } = sqrt { 4 ^ { 2 } } = 4 USD
c ) $ dfrac { sqrt { 180 } : sqrt { 5 } } { sqrt { 200 } } : sqrt { 8 } = dfrac { sqrt { 180 : 5 } } { sqrt { 200 : 8 } } = dfrac { sqrt { 36 } } { sqrt { 25 } } = dfrac { sqrt { 6 ^ { 2 } } } { sqrt { 5 ^ { 2 } } } = dfrac { 6 } { 5 } $
d ) $ dfrac { { sqrt [ 3 ] { 8 } + sqrt [ 3 ] { { 27.125 } } } } { { sqrt [ 3 ] { { 500.2 } } } } = dfrac { { sqrt [ 3 ] { { { { 2 } ^ { 3 } } } } + sqrt [ 3 ] { { { { 3 } ^ { 3 } } { { {. 5 } } ^ { 3 } } } } } } { { sqrt [ 3 ] { { 1000 } } } } = dfrac { { 2 + 3.5 } } { { 10 } } = dfrac { { 17 } } { { 10 } } $

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức

a ) $ sqrt { ( 1 – sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } – sqrt { 3 + 2 sqrt { 2 } } + sqrt { ( – 2 ) ^ { 6 } } $
b ) $ sqrt { 7 + 4 sqrt { 3 } } + sqrt { 13-4 sqrt { 3 } } $
c ) $ sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 2 } – 7 } – sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 2 } + 7 } $
d ) $ sqrt [ 3 ] { 2 + sqrt { 5 } } + sqrt [ 3 ] { 2 – sqrt { 5 } } $

Giải:

a ) $ sqrt { ( 1 – sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } – sqrt { 3 + 2 sqrt { 2 } } + sqrt { ( – 2 ) ^ { 6 } } $
USD = sqrt { ( 1 – sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } – sqrt { 2 + 2 sqrt { 2 } + 1 } + sqrt { ( – 2 ) ^ { 6 } } $
USD = sqrt { ( 1 – sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } – sqrt { ( 1 + sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } + sqrt { ( – 2 ) ^ { 6 } } $
USD = | 1 – sqrt { 2 } | – | 1 + sqrt { 2 } | + left | ( – 2 ) ^ { 3 } right | $
USD = sqrt { 2 } – 1 – ( 1 + sqrt { 2 } ) + 8 USD
USD = sqrt { 2 } – 1-1 – sqrt { 2 } + 8 USD
USD = 6 USD
b ) $ sqrt { 7 + 4 sqrt { 3 } } + sqrt { 13-4 sqrt { 3 } } $
USD = sqrt { 3 + 2 cdot sqrt { 3 } cdot 2 + 4 } + sqrt { ( 2 sqrt { 3 } ) ^ { 2 } – 2 cdot 2 sqrt { 3 } cdot 1 + 1 } $
USD = sqrt { ( sqrt { 3 } + 2 ) ^ { 2 } } + sqrt { ( 2 sqrt { 3 } – 1 ) ^ { 2 } } $
USD = | sqrt { 3 } + 2 | + | 2 sqrt { 3 } – 1 | $
USD = sqrt { 3 } + 2 + 2 sqrt { 3 } – 1 USD
USD = 3 sqrt { 3 } + 1 USD
c ) $ sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 2 } – 7 } – sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 2 } + 7 } $
USD = sqrt [ 3 ] { 2 sqrt { 2 } – 3.2 cdot 1 + 3 cdot sqrt { 2 } cdot 1-1 } – sqrt [ 3 ] { 2 sqrt { 2 } + 3 cdot 2 cdot 1 + 3 cdot sqrt { 2 } cdot 1 + 1 } $
USD = sqrt [ 3 ] { ( sqrt { 2 } – 1 ) ^ { 3 } } – sqrt [ 3 ] { ( sqrt { 2 } + 1 ) ^ { 3 } } $
USD = sqrt { 2 } – 1 – ( sqrt { 2 } + 1 ) USD
USD = – 2 USD
d ) $ sqrt [ 3 ] { 2 + sqrt { 5 } } + sqrt [ 3 ] { 2 – sqrt { 5 } } $
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot ( 2 cdot sqrt [ 3 ] { 2 + sqrt { 5 } } + 2 sqrt [ 3 ] { 2 – sqrt { 5 } } ) USD
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot ( sqrt [ 3 ] { 16 + 8 sqrt { 5 } } + sqrt [ 3 ] { 16-8 sqrt { 5 } } ) USD
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot ( sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 5 } + 3.5 cdot 1 + 3 cdot sqrt { 5 } cdot 1 + 1 } + sqrt [ 3 ] { 5 sqrt { 5 } – 3 cdot 5 cdot 1 + 3 cdot sqrt { 5 } cdot 1-1 } ) USD
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot ( sqrt [ 3 ] { ( sqrt { 5 } + 1 ) ^ { 3 } } + sqrt [ 3 ] { ( sqrt { 5 } – 1 ) ^ { 3 } } ) USD
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot ( sqrt { 5 } + 1 + sqrt { 5 } – 1 ) USD
USD = dfrac { 1 } { 2 } cdot 2 sqrt { 5 } = sqrt { 5 } $

Tham Khảo Thêm:  Lý thuyết Quá trình nhân đôi ADN - Trắc nghiệm Sinh học

Ví dụ 4: Tính giá trị biểu thức $ Q=dfrac{1}{{sqrt{{x+3}}cdot sqrt{{x-3}}}}+sqrt{{{{x}^{2}}+7x+4}}$ tại $ x=5$

Giải:

Tại USD x = 5 $ ta có :
USD begin { aligned } mathrm { Q. } và = dfrac { 1 } { sqrt { 5 + 3 } cdot sqrt { 5-3 } } + sqrt { 5 ^ { 2 } + 7.5 + 4 } và = dfrac { 1 } { sqrt { 8 } cdot sqrt { 2 } } + sqrt { 64 } và = dfrac { 1 } { sqrt { 8.2 } } + 8 và = dfrac { 1 } { 4 } + 8 = dfrac { 33 } { 8 } end { aligned } $

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài 1: Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 8 B. – 8 C. 32 D. – 32

Giải:

Căn bậc hai số học của 64 là 8 vì 82 = 64 .
⇒ Chọn đáp án A .

Bài 2: Căn bậc ba của -27 là:

A. 3 B. 9 C. – 9 D. – 3 .

Giải:

Căn bậc ba của – 27 là – 3 vì ( – 3 ) 3 = – 27 .
⇒ Chọn đáp án D .

Bài 3: Giá trị biểu thức $3 sqrt{5}-sqrt{(1-sqrt{5})^{2}}$ bằng:

USD begin { array } { llll } text { A. } – 1 + 4 sqrt { 5 } và text { B. } 1 + 2 sqrt { 5 } và text { C. } 1-4 sqrt { 5 } và text { D. } sqrt { 5 } – 1 end { array } $

Giải:

USD 3 sqrt { 5 } – sqrt { ( 1 – sqrt { 5 } ) ^ { 2 } } = 3 sqrt { 5 } – | 1 – sqrt { 5 } | $
USD = 3 sqrt { 5 } – ( sqrt { 5 } – 1 ) = 3 sqrt { 5 } – sqrt { 5 } + 1 = 2 sqrt { 5 } + 1 USD
⇒ Chọn đáp án B .

Bài 4: Kết quả của phép tính $ sqrt{7-2 sqrt{10}}-sqrt{7+2 sqrt{10}}$ là:

USD begin { array } { llll } text { A. } 2 sqrt { 2 } và text { B. } – 2 sqrt { 2 } và text { C. } 2 sqrt { 5 } và text { D. } – 2 sqrt { 5 } end { array } $

Giải:

USD sqrt { 7-2 sqrt { 10 } } – sqrt { 7 + 2 sqrt { 10 } } $
USD = sqrt { 5-2 cdot sqrt { 2 } cdot sqrt { 5 } + 2 } – sqrt { 5 + 2 cdot sqrt { 5 } cdot sqrt { 2 } + 5 } $
USD = sqrt { ( sqrt { 5 } – sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } – sqrt { ( sqrt { 5 } + sqrt { 2 } ) ^ { 2 } } $

$=|sqrt{5}-sqrt{2}|-|sqrt{5}+sqrt{2}|$

USD = ( sqrt { 5 } – sqrt { 2 } ) – ( sqrt { 5 } + sqrt { 2 } ) USD
USD = – 2 sqrt { 2 } $
⇒ Chọn đáp án B .

Tham Khảo Thêm:  Tia hồng ngoại là gì? Đặc điểm và những ứng dụng trong cuộc sống

Bài 5: Giá trị biểu thức $ sqrt{x^{2}+2 sqrt{x^{2}-1}}-sqrt{x^{2}-2 sqrt{x^{2}-1}}$ tại $ x=4$ là:

USD begin { array } { llll } text { A. } 2 sqrt { 15 } và text { B. } – 2 sqrt { 15 } và text { C. } 2 và text { D. } – 2. end { array } $

Giải:

Tại USD x = 4 $ thì :
USD sqrt { x ^ { 2 } + 2 sqrt { x ^ { 2 } – 1 } } – sqrt { x ^ { 2 } – 2 sqrt { x ^ { 2 } – 1 } } $
USD = sqrt { 4 ^ { 2 } + 2 sqrt { 4 ^ { 2 } – 1 } } – sqrt { 4 ^ { 2 } – 2 sqrt { 4 ^ { 2 } – 1 } } $
USD = sqrt { 16 + 2 sqrt { 15 } } – sqrt { 16-2 sqrt { 5 } } $
USD = sqrt { 15 + 2 sqrt { 15 } + 1 } – sqrt { 15-2 sqrt { 15 } + 1 } $
USD = sqrt { ( sqrt { 15 } + 1 ) ^ { 2 } } – sqrt { ( sqrt { 15 } – 1 ) ^ { 2 } } $
USD = | sqrt { 15 } + 1 | – | sqrt { 15 } – 1 | $
USD = ( sqrt { 15 } + 1 ) – ( sqrt { 15 } – 1 ) USD
USD = 2 USD
⇒ Chọn đáp án C .

Bài 6: Viết các biểu thức sau thành bình phương của biểu thức khác:

USD begin { array } { lll } text { a ) } 4-2 sqrt { 3 } và text { b ) } 7 + 4 sqrt { 3 } và text { c ) } 13-4 sqrt { 3 } end { array } $

Giải:

a ) $ 4-2 sqrt { 3 } = 3-2 sqrt { 3 } + 1 = ( sqrt { 3 } – 1 ) ^ { 2 } $
b ) USD 7 + 4 sqrt { 3 } = 4 + 2 cdot 2 cdot sqrt { 3 } + 3 = ( 2 + sqrt { 3 } ) ^ { 2 } $
c ) $ 13-4 sqrt { 3 } = ( 2 sqrt { 3 } ) ^ { 2 } – 2 cdot 2 sqrt { 3 } + 1 = ( 2 sqrt { 3 } – 1 ) ^ { 2 } $

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức:

a ) $ A = sqrt { 4.8. 16. 32 } $
b ) $ mathrm { B } = sqrt { dfrac { 3 } { 15 } } : sqrt { dfrac { 36 } { 45 } } $
c ) USD C = sqrt [ 3 ] { – 0,5 } sqrt [ 3 ] { 1,25 } cdot sqrt [ 3 ] { dfrac { 16 } { 10 } } $

Giải:

a )
USD A = sqrt { 4.8. 16. 32 } = sqrt { 2 ^ { 2 }. 2 ^ { 3 } cdot 2 ^ { 4 } cdot 2 ^ { 5 } } $

$=sqrt{2^{14}}=sqrt{left(2^{7}right)^{2}}=2^{7}=128$
b)

USD mathrm { B } = sqrt { dfrac { 3 } { 15 } } : sqrt { dfrac { 36 } { 45 } } = sqrt { dfrac { 3 } { 15 } : dfrac { 36 } { 45 } } $

$=sqrt{dfrac{3}{15} cdot dfrac{45}{36}}=sqrt{dfrac{1}{4}}=sqrt{left(dfrac{1}{2}right)^{2}}=dfrac{1}{2}$
c)

USD C = sqrt [ 3 ] { – 0,5 } sqrt [ 3 ] { 1,25 } sqrt [ 3 ] { dfrac { 16 } { 10 } } = sqrt [ 3 ] { ( – 0,5 ) cdot 1,25 cdot dfrac { 16 } { 10 } } $
USD = sqrt [ 3 ] { dfrac { – 1 } { 2 } cdot dfrac { 5 } { 4 } cdot dfrac { 16 } { 10 } } = sqrt [ 3 ] { – 1 } = – 1 USD

Bài 8: Rút gọn các biểu thức:

a ) $ dfrac { sqrt { 7 } + sqrt { 5 } } { sqrt { 7 } – sqrt { 5 } } + dfrac { sqrt { 7 } – sqrt { 5 } } { sqrt { 7 } + sqrt { 5 } } $
b ) $ sqrt { dfrac { 3 + sqrt { 5 } } { 3 – sqrt { 5 } } } + sqrt { dfrac { 3 – sqrt { 5 } } { 3 + sqrt { 5 } } } $
c ) $ dfrac { 2 } { sqrt { 3 } + 1 } – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } + dfrac { 6 } { sqrt { 3 } + 3 } $

Giải:

a ) $ dfrac { sqrt { 7 } + sqrt { 5 } } { sqrt { 7 } – sqrt { 5 } } + dfrac { sqrt { 7 } – sqrt { 5 } } { sqrt { 7 } + sqrt { 5 } } = dfrac { ( sqrt { 7 } + sqrt { 5 } ) ^ { 2 } + ( sqrt { 7 } – sqrt { 5 } ) ^ { 2 } } { ( sqrt { 7 } + sqrt { 5 } ) ( sqrt { 7 } – sqrt { 5 } ) } $
USD = dfrac { 12 + 2 sqrt { 35 } + 12-2 sqrt { 35 } } { 7-5 } $
USD = dfrac { 24 } { 2 } = 12 USD
b ) $ sqrt { dfrac { 3 + sqrt { 5 } } { 3 – sqrt { 5 } } } + sqrt { dfrac { 3 – sqrt { 5 } } { 3 + sqrt { 5 } } } = dfrac { sqrt { 3 + sqrt { 5 } } } { sqrt { 3 – sqrt { 5 } } } + dfrac { sqrt { 3 – sqrt { 5 } } } { sqrt { 3 + sqrt { 5 } } } $
USD = dfrac { ( sqrt { 3 + sqrt { 5 } } ) ^ { 2 } + ( sqrt { 3 – sqrt { 5 } } ) ^ { 2 } } { sqrt { 3 – sqrt { 5 } cdot sqrt { 3 + sqrt { 5 } } } } $
USD = dfrac { 3 + sqrt { 5 } + 3 – sqrt { 5 } } { sqrt { 4 } } $
USD = dfrac { 6 } { 2 } = 3 USD
c ) $ dfrac { 2 } { sqrt { 3 } + 1 } – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } + dfrac { 6 } { sqrt { 3 } + 3 } $
USD = dfrac { 2 } { sqrt { 3 } + 1 } – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } + dfrac { 2 sqrt { 3 } cdot sqrt { 3 } } { sqrt { 3 } ( sqrt { 3 } + 1 ) } $
USD = dfrac { 2 } { sqrt { 3 } + 1 } – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } + dfrac { 2 sqrt { 3 } } { sqrt { 3 } + 1 } $
USD = dfrac { 2 + 2 sqrt { 3 } } { sqrt { 3 } + 1 } – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } $
USD = 2 – dfrac { 1 } { sqrt { 3 } – 2 } $
USD = dfrac { 2 sqrt { 3 } – 4-1 } { sqrt { 3 } – 2 } $
USD = dfrac { 2 sqrt { 3 } – 5 } { sqrt { 3 } – 2 } $
USD = dfrac { ( 2 sqrt { 3 } – 5 ) ( sqrt { 3 } + 2 ) } { ( sqrt { 3 } – 2 ) ( sqrt { 3 } + 2 ) } $
USD = dfrac { – 4 – sqrt { 3 } } { – 1 } = 4 + sqrt { 3 } $

Tham Khảo Thêm:  Sinh Năm 2001 Mệnh Gì? Tuổi Tân Tỵ Mệnh Gì Năm 2001 Mệnh Gì

Bài 9: Tính:

a ) $ sqrt { 4 + 2 sqrt { 3 } } $
b ) $ sqrt { 5 – sqrt { 13 + sqrt { 48 } } } $
c ) $ sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { 3 – sqrt { 29-12 sqrt { 5 } } } } $

Giải:

a ) $ sqrt { 4 + 2 sqrt { 3 } } = sqrt { 3 + 2 cdot sqrt { 3 } cdot 1 + 1 } = sqrt { ( sqrt { 3 } + 1 ) ^ { 2 } } = sqrt { 3 } + 1 USD
b ) $ sqrt { 5 – sqrt { 13 + sqrt { 48 } } } = sqrt { 5 – sqrt { 13 + 4 sqrt { 3 } } } $
USD = sqrt { 5 – sqrt { ( 2 sqrt { 3 } ) ^ { 2 } + 2.2 sqrt { 3 } + 1 } } $
USD = sqrt { 5 – sqrt { ( 2 sqrt { 3 } + 1 ) ^ { 2 } } } = sqrt { 5 – ( 2 sqrt { 3 } + 1 ) } $
USD = sqrt { 4-2 sqrt { 3 } } $
USD = sqrt { 3-2 sqrt { 3 } + 1 } = sqrt { ( sqrt { 3 } – 1 ) ^ { 2 } } = | sqrt { 3 } – 1 | $
USD = sqrt { 3 } – 1 USD
USD sqrt { 29-12 sqrt { 5 } } = sqrt { 20-2 cdot 2 sqrt { 5 } cdot 3 + 9 } $
Ta có :
USD sqrt { 29-12 sqrt { 5 } } = sqrt { 20-2. 2 sqrt { 5 }. 3 + 9 } $
USD = sqrt { ( 2 sqrt { 5 } – 3 ) ^ { 2 } } = | 2 sqrt { 5 } – 3 | = 2 sqrt { 5 } – 3 $
Do đó :
USD begin { aligned } sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { 3 – sqrt { 29-12 sqrt { 5 } } } } và = sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { 3 – ( 2 sqrt { 5 } – 3 ) } } và = sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { 6-2 sqrt { 5 } } } và = sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { 5-2 sqrt { 5 } + 1 } } và = sqrt { sqrt { 5 } – sqrt { ( sqrt { 5 } – 1 ) ^ { 2 } } } và = sqrt { { sqrt { 5 } – left | { sqrt { 5 } – 1 } right | } } và = sqrt { sqrt { 5 } – ( sqrt { 5 } – 1 ) } và = sqrt { 1 } = 1 end { aligned } $

Bài 10: Rút gọn biểu thức $A=sqrt{15+sqrt{60}+sqrt{140}+sqrt{84}}$

Giải:

Ta thấy :
USD sqrt { 60 } = 2 sqrt { 15 } = 2 sqrt { 5 } cdot sqrt { 3 } $
USD sqrt { 140 } = 2 sqrt { 35 } = 2 sqrt { 5 } cdot sqrt { 7 } $
USD sqrt { 84 } = 2 sqrt { 21 } = 2 sqrt { 7 } cdot sqrt { 3 } $
Và USD 15 = 3 + 5 + 7 USD
Áp dụng hằng đẳng thức :
USD a ^ { 2 } + b ^ { 2 } + c ^ { 2 } + 2 a b + 2 b c + 2 c a = a ^ { 2 } + b ^ { 2 } + c ^ { 2 } $

$A=sqrt{15+sqrt{60}+sqrt{140}+sqrt{84}}$

USD = sqrt { 3 + 5 + 7 + 2 sqrt { 3 } cdot sqrt { 5 } + 2 cdot sqrt { 5 } cdot sqrt { 7 } + 2 cdot sqrt { 3 } cdot sqrt { 7 } } $
USD = sqrt { ( sqrt { 3 } + sqrt { 5 } + sqrt { 7 } ) ^ { 2 } } $
USD = sqrt { 3 } + sqrt { 5 } + sqrt { 7 } $

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *