Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số – https://thcsbevandan.edu.vn – thcsbevandan.edu.vn

படிவம் 1 இன் மாறிகளின் மாற்றம், படிவம் 2 இன் மாறிகளின் மாற்றம் மற்றும் குறிப்பாக முக்கியமான மாறி உருமாற்ற தீர்வுகளைப் பயன்படுத்தி சில சிக்கல்கள் உட்பட, மாறி உருமாற்ற நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைப்புகளின் கணக்கீட்டை கட்டுரை வழிகாட்டுகிறது; ஒவ்வொரு தீர்விலும், எளிய செயல் விளக்கப் படிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளுடன் கூடிய விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன.

மாறிகளை மாற்றுவதன் மூலம் ஒருங்கிணைக்கும் முறையின் அடிப்படை சூத்திரம்:
$intlimits_a^b {f[u(x)]u'(x)dx} = intlimits_alpha ^beta {f(u)du} $ உடன் $α = u(a)$ மற்றும் $β = u(b).$
அங்கிருந்து, பின்வரும் மாறிகளை மாற்றுவதற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன:

படிவம் 1 இன் மாறியை மாற்றுவதன் மூலம் ஒருங்கிணைப்பைக் கணக்கிடுதல்
ஒருங்கிணைப்பைக் கணக்கிட: $I = intlimits_a^b {g(x)dx} $ பின்வரும் படிகளைச் செய்கிறோம்:
படி 1: மாறியைத் தேர்ந்தெடு:
+ பகுப்பாய்வு $g(x)dx = f[u(x)]u'(x)dx$ $= f[u(x)]ஈ[u(x)].$
+ அமை $u = u(x).$
படி 2: எல்லை மாற்றத்தைச் செய்யவும்:
+ உடன் $x = a$, பின்னர் $u = u(a).$
+ உடன் $x = b$ பிறகு $u = u(b).$
படி 3: பிறகு: $intlimits_a^b {g(x)dx} $$ = intlimits_{u(a)}^{u(b)} {f(u)du} .$

எடுத்துக்காட்டு 1: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $intlimits_0^1 {{x^3}{{(1 + {x^4})}^3}dx} .$
பி. $intlimits_0^1 {frac{{5xdx}}{{{{({x^2} + 4)}^2}}}} .$

அ. $u = 1 + x^4$ என அமைக்கவும், $du = 4x^3dx.$ஐக் கழிக்கவும்
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $u = 1$, $x = 1$ உடன் பிறகு $u = 2.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^1 {{x^3}{{(1 + {x^4})}^3}dx} $$= frac{1}{4}intlimits_1^2 {{u^3}du } $ $ = frac{1}{{16}}இடது. {{u^4}} வலது|_1^2$ $ = frac{{15}}{{16}}.$
பி. $u = x^2 + 4$ ஐ வைத்து, $du = 2xdx.$ ஐப் பெறுங்கள்
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $u = 4$, $x = 1$ உடன் பிறகு $u = 5.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^1 {frac{{5x}}{{{({x^2} + 4)}^2}}}dx} $$ = frac{5}{2}intlimits_4^5 {frac { {du}}{{{u^2}}}} $ $ = இடது. { – frac{5}{{2u}}} வலது|_4^5$ $ = frac{1}{8}.$

உதாரணம் 2: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $intlimits_0^{pi /6} {(1 – cos 3x)sin 3xdx} .$
பி. $intlimits_0^{pi /4} {frac{{tan x.dx}}{{{{cos }^2}x}}} .$

அ. $u = 1 – cos3x$ என அமை, $du = 3sin3x.dx.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ மற்றும் $u = 0$, $x = frac{6}$ உடன் பிறகு $u = 1.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^{frac{pi {6}} {(1 – cos 3x)sin 3xdx} $$ = frac{1}{3}intlimits_0^1 {udu} $$ = frac{1}{6 }{u^2}இடது| {_0^1} வலது.$ $ = frac{1}{6}.$
பி. $u = tanx$ ஐ வைத்து, $du = frac{{dx}}{{{{cos }^2}x}}.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $u = 0$, $x = frac{pi }{4}$ உடன் பிறகு $u = 1.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^{frac{pi {4}} {frac{{tan x}}{{{{cos }^2}x}}dx} $$ = intlimits_0^1 {udu} $$ = frac {1}{2}{u^2}இடது| {_0^1} வலது.$ $ = frac{1}{2}.$

எடுத்துக்காட்டு 3: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $intlimits_0^{sqrt 3 } {xsqrt {1 + {x^2}} dx} .$
பி. $intlimits_0^{sqrt 3 } {{x^5}sqrt {1 + {x^2}} dx.$

அ. நாம் அதை பின்வரும் வழிகளில் வழங்கலாம்:
வழி 1: $u = sqrt {{x^2} + 1} $ ஐ வைத்து, பெறவும்: $u^2 = x^2 + 1$ $⇒ 2udu = 2xdx$ $⇒ udu = xdx.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ மற்றும் $u = 1$, $x = சதுர 3 $ உடன் பிறகு $u = 2.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^{sqrt 3 } {xsqrt {1 + {x^2}} dx} $$ = intlimits_1^2 {{u^2}du} $$ = frac{1}{3}இடது. {{u^3}} வலது|_1^2$ $ = frac{7}{3}.$
வழி 2: $u = x^2 + 1$ அமை, $du = 2xdx.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $u = 1$, $x = சதுர 3 $ உடன் பிறகு $u = 4.$
அங்கிருந்து: $intlimits_0^{sqrt 3 } {xsqrt {1 + {x^2}} dx} $ $ = frac{1}{2}intlimits_1^4 {sqrt u du} $ $ = frac{1}{3 }இடது. {{u^{3/2}}} வலது|_1^4$ $ = frac{7}{3}.$
வழி 3: மாற்றத்தைச் செய்யவும்:
$intlimits_0^{sqrt 3 } {xsqrt {1 + {x^2}} dx} $ $ = frac{1}{2}intlimits_0^{sqrt 3 } {sqrt {1 + {x^2}} d(1 + {x^2})} $ $ = frac{1}{2}intlimits_0^{sqrt 3 } {{{(1 + {x^2})}^{frac{1}{2}}}d( 1 + {x^2})} $ $ = frac{1}{3}இடது. {{{(1 + {x^2})}^{3/2}}} வலது|_0^{sqrt 3 }$ $ = frac{7}{3}.$
பி. $u = சதுரம் {1 + {x^2}} $ $⇔ u^2 = 1 + x^2$ $⇔ 2udu = 2xdx.$ என அமை
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ மற்றும் $u = 1$, $x = சதுர 3 $ உடன் பிறகு $u = 2.$
பிறகு: $intlimits_0^{sqrt 3 } {{x^5}sqrt {1 + {x^2}} dx$ $ = intlimits_1^2 {{{({u^2} – 1)}^2} { u^2}} du$ $ = intlimits_1^2 {({u^6} – 2{u^4} + {u^2})} du$ $ = இடது( {frac{1}{7} u ^7} – frac{2}{5}{u^5} + frac{1}{3}{u^3}} வலது) இடது| ஆரம்பம்{வரிசை {l}
2\
முதலில்
end{array} வலது.$ $ = frac{{848}}{{105}}.$

Tham Khảo Thêm:  TS. Trần Nam Dũng! Chuyện nhân Sinh nhật lần thứ 51

எடுத்துக்காட்டு 4: ஒருங்கிணைக்கவும்: $I = intlimits_0^1 {frac{{dx}}{{{e^{2x}} + 3}}} .$

$u = e^{2x} + 3$ ஐ வைத்து, $du = 2e^{2x}dx = 2(u – 3)dx$ $⇔ dx = frac{{du}}{2(u – 3 )} பெறவும் }.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $u = 4$, $x = 1$ உடன் பிறகு $u = e^2 + 3.$
அங்கிருந்து: $I = frac{1}{2}intlimits_4^{{e^2} + 3} {frac{{du}}{{u(u – 3)}}} $ $ = frac{1}{1} 6}intlimits_4^{{e^2} + 3} {left( {frac{1}{{u – 3}} – frac{1}{u}} right)du} $$ = frac{1}{6 }இடது. {left( {ln left| {u – 3} right| – ln left| u right|} right)} right|_4^{{e^2} + 3}$ $ = frac{1}{6}இடது. {இடது| {frac{{u – 3}}{u}} வலது|} வலது|_4^{{e^2} + 3}$ $= frac{1}{6}ln frac{{4{e^2}} }{{{e^2} + 3}}.$

படிவம் 2 இன் மாறிகளை மாற்றுவதன் மூலம் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடுதல்
ஒருங்கிணைக்க: $I = intlimits_a^b {f(x)dx}$, $f(x)$ செயல்பாடு $ல் தொடர்ந்து இருக்கும் எனக் கருதினால்[a; b]$, நாங்கள் பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றுகிறோம்:
படி 1: $x = φ

உதாரணம் 5: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $I = intlimits_0^{1/2} {sqrt {1 – {x^2}} dx} .$
பி. $I = intlimits_2^{2/sqrt 3 } {frac{{dx}}{{xsqrt {{x^2} – 1} }}} .$

அ. இடதுபுறத்தில் $t உடன் $x = sint$ அமைக்கவும்[ { – frac{pi }{2}; frac{pi }{2}} right]$, deduce $dx = cost.dt.$
வரம்பு மாற்றம்: $x = 0$ பிறகு $t = 0$, $x = frac{1}{2}$ பிறகு $t = frac{pi }{6}.$
பிறகு: $I = intlimits_0^{pi /6} {sqrt {1 – {{sin }^2}t} .cos t.dt} $$ = intlimits_0^{pi /6} {{{cos }^2 } t.dt} $ $ = frac{1}{2} intlimits_0^{pi /6} {(1 + cos 2t).dt} $ $ = frac{1}{2} (t + frac{1}{ 2 }sin2t) விட்டு| {_0^{pi /6}} வலது.$ $ = frac{1}{2}இடது( {frac{pi }{6} + frac{{sqrt 3 }}{4}} வலது).$
மாற்று: $t ∈ உடன் $x = செலவு$ என அமைக்கவும் [0; π].$
பி. $x = frac{1}{{sin t}}$ ஐ $t உடன் இடதுபுறத்தில் ( {0; frac{pi }{2}} வலது)$ ஐ வைத்து, $dx = – frac{{cos t.dt} } {{{{பாவம் }^2}t}}.$
மாற்றம்: $x = 2$ பிறகு $t = frac{pi {6}$, $x = frac{2}{{sqrt 3 }}$ பிறகு $t = frac{pi {3}.$
பிறகு: $I = intlimits_{pi /6}^{pi /3} {frac{{ – frac{1}{{{sin }^2}t}}cos tdt}}{{frac{1}{ { sin t}}sqrt {frac{1}{{{{sin }^2}t}} – 1} }}} $ $ = – intlimits_{pi /6}^{pi /3} {dt} $$ = – விட்டு. t right|_{pi /6}^{pi /3}$ $ = – frac{pi }{6}.$
மாற்றாக: $x = frac{1}{{co{mathop{rm s}nolimits} t}}$ ஐ $t உடன் இடதுபுறத்தில் அமைக்கவும்( {0; frac{pi {2}} வலது).$
கவனம்:
அ. மேலே உள்ள தீர்வில், துணை-மறைக்கப்பட்ட $t$க்கான மதிப்புகளின் வரம்பின் தேர்வு, ஒருங்கிணைப்பின் இரண்டு எல்லைகளைப் பொறுத்தது.
பி. உருமாற்றம் $t = frac{1}{x}$ ஐ எழுதுவதன் மூலமும் பயன்படுத்தலாம்:
$I = intlimits_2^{2/sqrt 3 } {frac{{dx}}{{{x^2}sqrt {1 – frac{1}{{{x^2}}}}}} $$ = intlimits_ {1/2}^{sqrt 3 /2} {frac{{dt}}{{sqrt {1 – {t^2}} }}}.$
$u ∈ (0; frac{pi }{2})$ உடன் $t = sinu$ என்ற மாறியின் மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், நமக்குக் கிடைக்கும்:
$I = intlimits_{pi /6}^{pi /3} {du} $ $ = இடது. u right|_{pi /6}^{pi /3}$ $ = frac{pi {6}.$

Tham Khảo Thêm:  Nam Sinh Năm 1980 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Hướng Nào, Hợp Màu Gì Nhất?

எடுத்துக்காட்டு 6: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $I = intlimits_0^1 {xsqrt {1 + {x^2}} dx} .$
பி. $I = intlimits_0^1 {frac{{dx}}{{{x^2} + 1}}} .$

அ. இடதுபுறத்தில் $x = tant$, $t என அமைக்கவும்[ { – frac{pi }{2}; frac{pi }{2}} right]$ ஊகிக்க $dx = frac{{dt}}{{{{cos }^2}t}}.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $t = 0$, $x = 1$ க்கு பிறகு $t = frac{pi }{4}.$
பிறகு: $I = intlimits_0^{pi /4} {tan t.sqrt {1 + {{tan }^2}t} .frac{{dt}}{{{{cos }^2}t}}} $ $ = – intlimits_0^{pi /4} {frac{{d(cos t)}}{{{{cos }^4}t}}} $ $ = இடது. {frac{1}{{3{{cos }^3}t}}} வலது|_0^{pi /4}$ $ = frac{{2sqrt 2 – 1}}{3}.$
பி. இடதுபுறத்தில் $x = tant$, $t என அமைக்கவும்[ { – frac{pi }{2}; frac{pi }{2}} right]$ ஊகிக்க $dx = frac{{dt}}{{{{cos }^2}t}}$ $= (1 + tan^{2}t)dt.$
வரம்பு மாற்றுதல்: $x = 0$ பிறகு $t = 0$, $x = 1$ க்கு பிறகு $t = frac{pi }{4}.$
பிறகு: $I = intlimits_0^{pi /4} {frac{{(1 + {{tan }^2}t)dt}}{{{tan }^2}t + 1}}} $$ = intlimits_0 ^{pi /4} {dt} $ $ = {rm{ }}left| {_0^{pi /4}} வலது.$ $ = frac{pi {4}.$

எடுத்துக்காட்டு 7: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $I = intlimits_{ – 1}^0 {sqrt {frac{{1 + x}}{{1 – x}}} dx} .$
பி. $I = intlimits_{5/4}^{3/2} {sqrt {(x – 1)(2 – x)} dx} .$

அ. $x = cos2t$, $t இடப்புறம் ( {0; frac{pi {2}} வலது]$ deduce $dx = -2sin2t.dt.$ என அமை
மாற்றவும்: $x = -1$, பிறகு $t = frac{pi {2}$, $x = 0$ க்கு பிறகு $t = frac{pi {4}.$
எங்களிடம் உள்ளது: $sqrt {frac{{1 + x}}{{1 – x}}} dx$ $ = சதுர {frac{{1 + cos 2t}}{{1 – cos 2t}}} (-2sin2t. dt)$ $= |cott|(-2sin2t.dt)$ $= -4cos^{2}t.dt = -2(1 + cos2t)dt.$
பிறகு: $I = – 2intlimits_{pi /2}^{pi /4} {(1 + cos 2t)dt} $ $ = – 2left( {t + frac{1}{2}sin 2t} right)இடது | {_{pi /2}^{pi /4} = frac{pi }{2} – 1} வலது.$.
பி. இடதுபுறத்தில் $x = 1 + sin^{2}t$, $t என அமைக்கவும்[ {0; frac{pi }{2}} right]$ ஊகிக்க $dx = sin2t.dt.$
வரம்பு மாற்றத்திற்கு: $x = frac{5}{4}$ பிறகு $t = frac{pi }{6}$, $x = fracக்கு{3}{2}$ பிறகு $t = frac{pi {4 }.$
எங்களிடம் உள்ளது: $sqrt {(x – 1)(2 – x)} dx$ $ = frac{1}{2}{sin ^2}2tdt$ $ = frac{1}{4}left( {1 – cos 4t} வலது)dt.$
பிறகு: $I = intlimits_{pi /6}^{pi /4} {frac{1}{4}(1 – cos 4t)dt} $ $ = frac{1}{4}இடது. {left( {t – frac{1}{4}sin 4t} right)} right|_{pi /6}^{pi /4}$ $ = frac{pi }{{48}} + frac{{sqrt 3 }}{{32}}.$

சிறப்பு செயல்பாட்டு வகுப்பிற்கான மாறி முறை
ஒருங்கிணைந்த குறியின் கீழ் உள்ள ஒருங்கிணைப்பின் பிணைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டின் பண்புகளை கருத்தில் கொண்டு, பொதுவாக துணை-இம்ப்லாண்டேஷனை நாம் தேர்வு செய்யலாம்:
+ $I = intlimits_{ – a}^a {f(x)dx}$ உடன் நீங்கள் $x = -t.$ அமைக்க தேர்வு செய்யலாம்
+ $I = intlimits_0^{pi /2} {f(x)dx} உடன் $t = frac{pi }{2} – x.$ஐ அமைக்க $ஐ தேர்வு செய்யலாம்
+ $I = intlimits_0^pi {f(x)dx} உடன் $t = π – x.$ ஐ அமைக்க $ தேர்வு செய்யலாம்
+ $I = intlimits_0^{2pi } {f(x)dx} உடன் $t = 2π – x.$ ஐ அமைக்க $ தேர்வு செய்யலாம்
+ $I = intlimits_a^b {xf(x)dx}$ உடன் நீங்கள் $x = a + b – t.$ அமைக்க தேர்வு செய்யலாம்

Tham Khảo Thêm:  Tổ Chức Ngày Hội, Điện Máy Xanh Quán Toan Tại Quận Hồng Bàng Hải

எடுத்துக்காட்டு 8: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:
அ. $I = intlimits_{ – 1}^1 {{x^{2010}}sin x.dx} .$
பி. $I = intlimits_0^{2pi } {x. {{cos }^3}xdx} .$

அ. $I$ என மீண்டும் எழுதவும்: $I = intlimits_{ – 1}^0 {{x^{2010}}sin x.dx} + intlimits_0^1 {{x^{2010}}sin x.dx} $$
.$
வித்தியாசமான $J = intlimits_{ – 1}^0 {{x^{2010}}sin x.dx} $ஐ $x = -t$ அமைப்பதன் மூலம் $dx = -dt.$ எனக் கருதவும்
மாற்றவும்: $x = -1$ பிறகு $t = 1$, $x = 0$ க்கு பிறகு $t = 0.$
பிறகு: $J = – intlimits_1^0 {{{( – t)}^{2004}}sin ( – t)dt} $ $ = – intlimits_0^1 {{t^{2004}}sin tdt} $$ = – intlimits_0^1 {{x^{2004}}sin xdx} $$(**).$
$(**)$ ஐ $ ஆக மாற்றவும்
$ நாங்கள் $I = 0.$ ஐப் பெறுகிறோம்
பி. அமைக்க $x = 2π – t$ அனுமானம் $dx = -dt.$

வரம்பு மாற்றம்: $x = 2π$ பிறகு $t = 0$, $x = 0$ க்கு பிறகு $t = 2π.$பிறகு: $I = intlimits_{2pi }^0 {(2pi – t). {{cos }^3}(2pi – t)( – dt)} $ $ = intlimits_0^{2pi } {(2pi – t). {{cos }^3}tdt} $$ = 2pi intlimits_0^{2pi } {{{cos }^3}tdt} – intlimits_0^{2pi } {t{{cos }^3}tdt} $$ = frac{ pi {2}intlimits_0^{2pi } {(cos 3t + 3cos t)dt} – I$ $ Leftrightarrow 2I = frac{pi }{2}left( {frac{1}{3}sin 3t + 3sin t} வலது)இடது| {_0^{2pi } = 0} வலது.$ $ இடதுபுறம் நான் = 0.$
எடுத்துக்காட்டு 9
: பின்வரும் ஒருங்கிணைப்புகளைக் கணக்கிடவும்:

அ. $I = intlimits_0^pi {x.sin x. {{cos }^2}} xdx.$
பி. $I = intlimits_0^{pi /2} {ln இடது( {frac{{1 + sin x}}{{1 + cos x}}} வலது)} dx.$
அ. அமைக்க $x = – t$ deduce $dx = -dt.$
வரம்பு மாற்றம்: $x = π$ பிறகு $t = 0$, $x = 0$ உடன் பிறகு $t = π.$
பிறகு: $I = – intlimits_pi ^0 {(pi – t).sin (pi – t). {{cos }^2}(pi – t)dt} $ $ = intlimits_0^pi {(pi – t).sin t. {{cos }^2}tdt} $$ = pi intlimits_0^pi {sin t. {{cos }^2}tdt} $$ – intlimits_0^pi {t.sin t. {{cos }^2}tdt} $ $ = frac{pi }{2}intlimits_0^pi {sin 2t.cos tdt} – I$ $ Leftrightarrow 2I = frac{pi }{4}intlimits_0^pi {(sin 3t + sin t)dt} $ $I = frac{pi }{8}இடது( { – frac{1}{3}cos 3t – cos t} right)left| {_0^pi} வலது.$ $ = frac{pi {3}.$
பி. அமைக்க $t = frac{pi }{2} – x$ $dx = -dt.$ குறைக்கிறது

வரம்பு மாற்ற: $x = 0$ பிறகு $t = frac{pi }{2}$, $x = frac{pi }{2}$ பிறகு $t = 0.$பிறகு: $I = intlimits_{pi /2}^0 {ln left( {frac{{1 + sin (frac{pi }{2} – t)}}{{1 + cos (frac{pi }{2} – t)}}} வலது)} ( – dt)$ $ = intlimits_0^{pi /2} {ln இடது( {frac{{1 + cos t}}{{1 + sin t}}} வலது)} dt $ $ = – intlimits_0^{pi /2} {ln இடது( {frac{{1 + sin t}}{{1 + cos t}}} வலது)} dt$$ = – intlimits_0^{pi /2} { இடதுபுறம் ( {frac{{1 + sin x}}{{1 + cos x}}} வலது)} dx$ $= -I$ $⇔ 2I = 0 ⇔ I = 0.$

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *