Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cực hay – Toán lớp 11

Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) : y = f ( x ) đi qua điểm M ( x1 ; y1 )
Cách 1 :
– Phương trình đường thẳng ( d ) đi qua điểm M có thông số góc là k có dạng :
y = k ( x – x1 ) + y1 .
– ( d ) tiếp xúc với đồ thị ( C ) tại N ( x0 ; y0 ) khi hệ :

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp áncó nghiệm xo

Cách 2 :
– Gọi N ( x0 ; y0 ) là tọa độ tiếp điểm của đồ thị ( C ) và tiếp tuyến ( d ) qua điểm M, nên ( d ) cũng có dạng y = y ’ 0 ( x – x0 ) + y0 .
– ( d ) đi qua điểm nên có phương trình : y1 = y0 ‘ ( x1 – x0 ) + y0 ( * )
– Từ phương trình ( * ) ta tìm được tọa độ điểm N ( x0 ; y0 ), từ đây ta tìm được phương trình đường thẳng ( d )

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho hàm số y = 2×3 – 3×2 + 5 có đồ thị là (C). Tìm phương trình các đường thẳng đi qua điểm A (19/12; 4) và tiếp xúc với đồ thị (C) của hàm số.

Hướng dẫn:

Hàm số đã cho xác lập D = R
Ta có : y ’ = 6×2 – 6 x
Gọi M ( x0 ; y0 ) ∈ ( C ) ⇔ y0 = 2×03 – 3×02 + 5 và y ‘ ( x0 ) = 6×02 – 6×0
Phương trình tiếp tuyến Δ của ( C ) tại M có dạng :
y – y0 = y ’ ( x0 ) ( x – x0 )
⇔ y – 2×03 + 3×02 – 5 = ( 6×02 – 6×0 ) ( x – x0 )
⇔ ( 6×02 – 6×0 ) x – 4×03 + 3×03 + 5 = y
A ∈ Δ ⇔ 4 = ( 6×02 – 6×0 ). ( 19/12 ) – 4×03 + 3×03 + 5
⇔ 8×03 – 25×02 + 19×0 – 2 = 0
⇔ x0 = 1 hoặc x0 = 2 hoặc x0 = 1/8
Với x0 = 1 ⇒ Δ : y = 4
Với x0 = 2 ⇒ Δ : y = 12 x – 15
Với x0 = 1/8 ⇒ Δ : y = ( – 21/32 ) x + 645 / 128

Quảng cáo

Bài 2: Cho hàm số: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp áncó đồ thị là (C) và điểm A(0; m). Xác định m để từ A kẻ được 2 tiếp tuyến đến (C) sao cho hai tiếp điểm tương ứng nằm về hai phía đối với trục Ox.

Hướng dẫn:

TXĐ : D = R { 1 }
Gọi điểm M ( x0 ; y0 ) .
Ta có y ’ = – 3 / ( x-1 ) 2
Tiếp tuyến Δ tại M của ( C ) có phương trình :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Vì tiếp tuyến qua A ( 0 ; m ) nên ta có :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Yêu cầu bài toán ⇔ ( * ) có hai nghiệm a, b khác 1 sao cho
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Khi đó :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Ta có : ( * ) có hai nghiệm a, b khác 1 sao cho
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Vậy 1 ≠ m > ( – 2/3 ) là những giá trị cần tìm

Bài 3: Cho hàm số y = x3 – 2×2 + (m – 1)x + 2m có đồ thị là (Cm). Tìm m để từ điểm M(1; 2) vẽ đến (Cm) đúng hai tiếp tuyến.

Hướng dẫn:

Ta có : y ‘ = 3×2 – 4 x + m-1. Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm .
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
y = ( 3 a2 – 4 a + m-1 ) ( x-a ) + a3-2×2 + ( m-1 ) a + 2 m
Vì M ∈ Δ ⇔ 2 = ( 3 a2 – 4 a + m-1 ) ( 1 – a ) + a3-2×2 + ( m-1 ) a + 2 m
⇔ 2 a3 + 5 a2 – 4 a + 3 m – 3 = 0 ( * )
Yêu cầu bài toán tương tự với ( * ) có đúng hai nghiệm phân biệt. ( 1 )
Xét hàm số : h ( t ) = 2 t3 + 5 t2 – 4 t, t ∈ R.

Ta có: h’

Bảng biến thiên
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Dựa vào bảng biến thiên, suy ra ( 1 )

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án là những giá trị cần tìm.

Bài 4: Cho hàm số y = (1/3)x3-2×2+3x có đồ thị là (C). Tìm phương trình các đường thẳng đi qua điểm A(4/9; 4/3) và tiếp xúc với đồ thị (C) của hàm số.

Tham Khảo Thêm:  Sinh Năm 1975 Tuổi Con Gì

Hướng dẫn:

Ta có : y ‘ = x2-4x+3. Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm .
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 0, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 3 x
Với a = 1, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 4/3
Với a = 8/3, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = ( – 5/9 ) x + 128 / 81

Bài 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án, biết tiếp tuyến đi qua điểm M(6;4)

Hướng dẫn:

Ta có :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 0, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = ( 3/4 ) x – 50%
Với a = 3, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 4

Quảng cáo

Bài 6: Viết phương trình tiếp tuyến d với đồ thị (C): Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp ánbiết d đi qua điểm A(-6; 5)

Hướng dẫn:

Ta có: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm .
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 0, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = – x-1
Với a = 6, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = ( – 1/4 ) ( x-6 ) + 2 = ( – 1/4 ) x + 7/2

Bài 7: Viết phương trình tiếp tuyến của (C): y = x3 – 2×2 + x + 4 đi qua điểm M( -4; -24)

Hướng dẫn:

Ta có : y ‘ = 3×2 – 4 x + 1. Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
y = ( 3 a2 – 4 a + 1 ) ( x-a ) + a3-2a2+a+4
Vì A ( – 4 ; – 24 ) ∈ Δ ⇔ – 24 = ( 3 a2 – 4 a + 1 ) ( – 4 – a ) + a3-2a2+a+4

⇔ -2a3-10a2+16a+24 = 0 ⇔ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Với a = – 6, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 133 ( x + 6 ) – 240 = 133 x + 508
Với a = 2, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 5 ( x-2 ) + 6 = 5 x – 10
Với a = – 1, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = 8 ( x + 1 ) + 2 = 8 x + 10

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp ántiếp tuyến của đồ thị hàm số kẻ từ điểm (-6; 5) là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B

Ta có: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 0, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = – x-1
Với a = 6, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = ( – 1/4 ) ( x-6 ) + 2 = ( – 1/4 ) x + 7/2

Bài 2: Tiếp tuyến kẻ từ điểm (2; 3) tới đồ thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án là:

A. y = – 28 x + 59 ; y = x + 1
B. y = – 24 x + 51 ; y = x + 1
C. y = – 28 x + 59
D. y = – 28 x + 59 ; y = – 24 x + 51
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Chọn C

Ta có: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Gọi A ( a ; b ) là tọa độ tiếp điểm .
Phương trình tiếp tuyến Δ tại A :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 3/2, phương trình tiếp tuyến cần tìm là : y = – 28 ( x-3 / 2 ) + 17 = – 28 x + 59

Bài 3: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp áncó đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(- 1; 0) là:

A.y = ( 3/4 ) x
B. y = ( 3/4 ) ( x + 1 )
C. y = 3 ( x + 1 )
D. y = 3 x + 1
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B.
Ta có :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Gọi d là phương trình tiếp tuyến của ( C ) có thông số góc k
Vì A ( – 1 ; 0 ) ∈ d suy ra d : y = k ( x + 1 ) = kx + k

d tiếp xúc với (C) khi hệ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án có nghiệm

Thay ( 2 ) vào ( 1 ) ta được x = 1, suy ra k = y ’ ( 1 ) = 3/4
Vậy phương trình tiếp tuyến của ( C ) đi qua điểm A ( – 1 ; 0 ) là : y = ( 3/4 ) ( x + 1 )

Bài 4: Qua điểm A(0; 2) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị của hàm số y = x4 – 2×2 + 2

Tham Khảo Thêm:  #12 Biện Pháp Tu Từ Thường Gặp Trong Ngữ Văn Thi THPT

A. 2                B. 3                C. 0                D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B.
Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho .
Vì A ( 0 ; 2 ) ∈ d nên phương trình của d có dạng : y = kx + 2

Vì d tiếp xúc với đồ thị (C) nên hệ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp áncó nghiệm

Thay (2) và (1) ta suy ra được : Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chứng tỏ từ A hoàn toàn có thể kẻ được 3 tiếp tuyến đến đồ thị ( C )

Bài 5: Cho hàm số y = – x4 + 2×2 có đồ thị (C). Xét hai mệnh đề:

( I ) Đường thẳng Δ : y = 1 là tiếp tuyến với ( C ) tại M ( – 1 ; 1 ) và tại N ( 1 ; 1 )
( II ) Trục hoành là tiếp tuyến với ( C ) tại gốc toạ độ
Mệnh đề nào đúng ?
A. Chỉ ( I )
B. Chỉ ( II )
C. Cả hai đều sai
D. Cả hai đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Chọn đáp án D
Ta có y ’ ( – 1 ) = y ’ ( 1 ) = 0 ⇒ ( I ) đúng
Ta có y ’ ( 0 ) = 0 ⇒ ( II ) đúng

Bài 6: Cho hàm số y = x3 – 6×2 + 9x – 1 có đồ thị là (C). Từ một điểm bất kì trên đường thẳng x = 2 kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến (C):

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn đáp án B.
Xét đường thẳng kẻ từ một điểm bất kỳ trên đường thẳng x = 2 có dạng d : y = k ( x – 2 )
d là tiếp tuyến của ( C )
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Phương trình bậc ba có duy nhất một nghiệm tương ứng cho ta một giá trị k. Vậy có một tiếp tuyến .

Bài 7: Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + 2 khi m bằng

A. 1 hoặc – 1
B. 4 hoặc 0
C. 2 hoặc – 2
D. 3 hoặc – 3
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B.
Đường thẳng y = 3 x + m và đồ thị hàm số y = x3 + 2 tiếp xúc nhau
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Định m để đồ thị hàm số y = x3 – mx2 + 1 tiếp xúc với đường thẳng d: y = 5?

A. m = – 3 B. m = 3 C. m = – 1 D. m = 2
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Chọn A
Đường thẳng y = 5 và đồ thị hàm số y = x3 – mx2 + 1 tiếp xúc nhau
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
+ Với x = 0 thay vào ( 1 ) không thỏa mãn nhu cầu
+ Với x = 2 m / 3 thay vào ( 1 ) ta có : m3 = – 27 ⇔ m = – 3

Bài 9: Phương trình tiếp tuyến của (C): y = x3 biết nó đi qua điểm M(2; 0) là:

A. y = 27 x ± 54
B. y = 27 x – 9 ; y = 27 x – 2
C. y = 27 x ± 27
D. y = 0 ; y = 27 x – 54
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Chọn D.
+ y ’ = 3×2
+ Gọi A ( a ; b ) là tiếp điểm. Phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại A là :
y = 3 a2 ( x – a ) + a3 ( d )
+ Vì tiếp tuyến ( d ) đí qua M ( 2 ; 0 ) nên ta có phương trình :

0 = 3a2(2 – a) + a3 ⇔ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

+ Với a = 0 thay vào ( d ) ta có tiếp tuyến y = 0
+ Với a = 3 thay vào ( d ) ta có tiếp tuyến y = 27 x – 54

Bài 10: Cho hàm số y = x2 – 5x – 8 có đồ thị (C). Khi đường thẳng y = 3x + m tiếp xúc với (C) thì tiếp điểm sẽ có tọa độ là:

A. M ( 4 ; 12 ) B. M ( – 4 ; 12 ) C. M ( – 4 ; – 12 ) D. M ( 4 ; – 12 )
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đáp án D
Đường thẳng d : y = 3 x + m tiếp xúc với ( C ) ⇒ d là tiếp tuyến với ( C ) tại A ( a ; b )
y ’ = 2 x – 5
y ’ ( a ) = 3 ⇒ a = 4, b = – 12

Bài 11: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án có đồ thị (C). Từ điểm M(2; -1) có thể kẻ đến (C) hai tiếp tuyến phân biệt. Hai tiếp tuyến này có phương trình:

Tham Khảo Thêm:  5 Phần Mềm Tạo Qr Code Miễn Phí, 5 Phần Mềm Tạo Mã Qr Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay

A. y = – x + 1 và y = x – 3
B. y = 2 x – 5 và y = – 2 x + 3
C. y = – x – 1 và y = – x + 3
D. y = x + 1 và y = – x – 3
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Chọn A
Gọi N ( a ; b ) là tiếp điểm
y ’ = x / 2 – 1
Phương trình tiếp tuyến tại N là :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Mà tiếp tuyến đi qua M ( 2 ; – 1 )
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Với a = 0, phương trình tiếp tuyến là : y = – x + 1
Với a = 4. Phương trình tiếp tuyến : y = x – 3

Bài 12: Cho hàm số y = x3 + 3×2 – 6x + 1 (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) trong các phương trình sau, biết tiếp tuyến đi qua điểm N(0; 1).

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Chọn C
Gọi M ( a ; b ) là tiếp điểm
Ta có : y ’ = 3×2 + 6 x – 6
Phương trình tiếp tuyến có dạng :
y = ( 3 a2 + 6 a – 6 ) ( x-a ) + a3 + 3 a2 – 6 a + 1
Vì tiếp tuyến đi qua N ( 0 ; 1 ) nên ta có :
1 = ( 3 a2 + 6 a – 6 ) ( 0 – a ) + a3 + 3 a2 – 6 a + 1
⇔ 2 a3 + 3 a2 = 0
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
a = 0. Phương trình tiếp tuyến : y = – 6 x + 1
a = – 3/2. Phương trình tiếp tuyến : y = ( – 33/4 ) x + 1

Bài 13: Cho hàm số y = x4 + x2 + 1 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm M(-1; 3).

A. y = – 6 x – 2
B. y = – 6 x – 9
C. y = – 6 x – 3
D. y = – 6 x – 8
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Chọn C
Ta có : y ’ = 4×3 + 2 x. Gọi M ( a ; b ) là tiếp điểm
Phương trình tiếp tuyến có dạng :
y = ( 4 a3 + 2 a ) ( x-a ) + a4 + a2 + 1
Vì tiếp tuyến đi qua M ( – 1 ; 3 ) nên ta có :
3 = ( 4 a3 + 2 a ) ( – 1 – a ) + a4 + a2 + 1
⇔ 3 a4 + 4 a3 + a2 + 2 a + 2 = 0
⇔ ( a + 1 ) 2 ( 3 a2 – 2 a + 2 ) = 0
⇔ a = – 1
Phương trình tiếp tuyến : y = – 6 x – 3

Bài 14: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp ánViết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(4; 3)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Chọn D

Hàm số xác định với mọi x ≠ 1. Ta có: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Gọi M ( a ; b ) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến của ( C ) :
Vì tiếp tuyến đi qua A ( 4 ; 3 ) nên ta có :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
+ a = 7. Phương trình tiếp tuyến y = ( – 1/9 ) x + 31/9
+ a = – 3. Phương trình tiếp tuyến y = ( – 1/4 ) x – 1/4

Bài 15: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A( – 7; 5).

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Chọn D

Ta có Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Gọi M ( a ; b ) là tiếp điểm. Do tiếp tuyến đi qua A ( – 7 ; 5 ) nên ta có :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Từ đó ta tìm được những tiếp tuyến là :
Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dao-ham.jsp

Related Posts

Năm 2012 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thìn Hợp Tuổi Nào & Màu Gì? Tuổi Con Gì

Số phận không thể thay đổi, nhưng nhờ có Phong thủy mà con người nhận ra điều đó và biết điều gì nên tránh, nên tập trung…

Cách Tạo Địa Chỉ Gmail, Tạo Lập Tài Khoản Gmail Miễn Phí Nhanh Nhất

Lemon hướng dẫn bạn thủ thuật Tạo một địa chỉ Gmail mới Không cần xác minh số điện thoại. Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bài viết…

Nội Dung Của Bài Sông Núi Nước Nam Và Phò Giá Về Kinh, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Sông Núi Nước Nam

Bài Sông Nước Nam Ngữ văn lớp 7, giáo viên cung cấp bài tập Sông Nước Nam đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý…

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai?

Màu sắc là một trong những vấn đề quan trọng của Phong Thủy ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của mỗi người. Trong bài viết dưới…

Tìm Hiểu Lịch Sử 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô Vn, 80 Năm Lịch Sử Đội Thủ Đô

Đáp án tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết…

Các Cách Kiếm Tiền Trên Wattpad Có Được Tiền Không? Các Trang Viết Lách Kiếm Tiền Tại Nhà Mùa Dịch

Viết truyện trên wattpad miễn phí và kiếm tiền là nội dung được nhiều người tìm kiếm trong vài ngày gần đây. Hãy cùng tìm hiểu cách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *